Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

Објављено: 13. јун 2024.

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића број 38.

            II Радно местa на којем се врши пријем:

 

             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

             Радно место која се попуњавају:

  1. Имовинско-правни и нормативно-правни послови, звање саветник, један извршилац.

          Опис послова: Води поступак и припрема решења о конверзији, експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности; води поступак утврђивања земљишта за редовну употребу објекта; води поступак и закључује споразуме о накнади за експроприсану непокретност; води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; води поступак откупа непокретности у својини општине; води поступак прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини; обавља административне послове у поступку враћања земљишта, изузимања земљишта које је одређено као јавно грађевинско; води поступак поништавања решења о изузимању; припрема решење о утврђивању права коришћења; припрема решења о утврђивању права коришћења грађевинског земљишта ранијим сопственицима; утврђује престанак права коришћења земљишта; обрађује предмете по приговорима странака и припрема исте за одлучивање од стране руководиоца; организује увиђај на терену у сарадњи са службом за катастар непокретности; прибавља по службеној дужности неопходну документацију; води првостепени управни поступак; доставља управна акта општинском правобраниоцу у вези имовинско-правних односа; припрема закључивање споразума о накнади; обавља административне послове и пружа стручну помоћ у раду Комисији општине за отуђење и давање у закуп општинског земљишта; прикупља понуде, води записник на отварању понуда; припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином општине; прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре; води јединствени регистар непокретности у јавној својини локалне самопуправе; води и ажурира портфолија имовине у јавној својини ЈЛС;

прати прописе из делокруга рада Одељења и иницира усаглашавање истих са новонасталим променама; припрема и предлаже опште акте које доноси начелник Општинске управе, даје мишљење  у вези примене прописа из надлежности Одељења; пружа стручну помоћ установама и јавним предузећима чији је оснивач општина; израђује годишње уговоре органа општине са јавним предузећима; нормативно-правни послови припреме и израде нацрта општих и појединачних правних аката којима се уређују организација и рад органа општине; праћење и проучавање извршавања закона и других прописа и старање о усклађености нормативних аката органа општине са законским, подзаконским актима; доставља месечне извештаје о раду начелнику Одељења; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

Услови: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. Положен државни стручни испит. Најмање три године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад радном месту.

Место рада:  Варварин, Марина Мариновића број 38

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

IV Поступак и начин провере компетенција

  1. Провера посебних функционалних компетенција:

2.1За радно место под редним бројем 1 Имовинско-правни и нормативно-правни послови:

 

 Посебна функционална компетенција у одређеној области рада:

* За посебну функционалну компетенцију „управно-правни послови вршиће се провера следећих знања и вештина:

општи управни поступак,

правила извршења решења донетих у управним поступцима.

* За посебну функционалну компетенцију „нормативни послови вршиће се провера следећих знања и вештина:

процес доношења нормативних аката из надлежности органа, служби и организација и партиципација јавности,

припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката из делокругарада органа службе и организације.

Провера наведених знања и вештина вршиће се у писаном облику путем писане симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место- планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа ( Статут општине Варварин, Одлука о општинској управи, Закон о локалној самоуправи)- провераваће се писаном облику путем писане симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку,Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,Закон о држављанству Републике Србије)- провераваће се писаном облику путем писане симулације.

  1. Завршни разговор са кандидатом у циљу процене његове мотивације за рад у органу, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа – усмено.

На завршни разговор са конкурсном комисијом позивају се само кандидати које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).“      

V Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Варварин,

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање укоје је разврстано радно место које се попуњава. 

VI  Пријава на интерни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве :

Образац пријаве на конкурс се лично попуњава, пријава мора бити својеручно потписана и преузима се на сајту Општинске управе општине Варварин.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којиа се спроводи изборни поступак.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII  Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од када је интерни конкурс оглашен на сајту и огласној табли Општинске управе општине Варварин од 14.06.2024.године и истиче 21.06.2024.године.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Варварин,

Марина Мариновића број 38

са назнаком : За интерни конкурс за пријем у радни однос:

– Имовинско-правни и нормативно-правни послови,

Докази који се достављају током изборног поступкакоји су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом

  • Оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • Оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
  • Оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

 

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), за кандидате прибавља:

  • доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у обрасцу пријаве, у делу Изјава*, заокружи на који начин жели да се овај податак прибави из службене евиденције.

 IX Место, дан и време провере компетенција кандидата у изборном поступку

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 24.06.2024. године са почетком у 8,00 часова у Варварину, Марина Мариновића број 38 о чему ће кандидати бити обавештени  телефонским путем, електронском поштом и поштом на бројеве односно адресе које су навели у пријави.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин

X Лице које је задужено за обавештења о конкурсу

Дарко Дидић, број телефона : 062/972-76-73 сваког радног дана од 11 до 13.00 часова.

XI Објављивање огласа

Овај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Варварин https://www.varvarin.ls.gov.rs/ и огласној табли Општинске управе општине Варварин.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Scroll Skip to content