Opština Varvarin

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница за 2022.годину

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница за 2022.годину

Објављено: 30. марта 2022.

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање пројеката цркава и верских заједница
из буџета општине Варварин за 2022. годину

I

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Варварин.
Одлуком о буџету општине Варварин за 2022.годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 20/2021) планирана су средства за дотације црквама и верским заједницама у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

II

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице које се налазе на територији општине Варварин и које програм од јавног интереса реализују на територији општине Варварин.

III

Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Варварин за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

 

  • Изградњу или обнову цркава и верских објеката
  • Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
  • Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

IV

Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за изградњу, обнову, адаптацију и текуће одржавање црквених и верских објеката јесу:
• да подносилац програма има статус правног лица,
• да је седиште подносиоца програма на територији општине Варварин,
• да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Варварин
• карактер и значај програма,
• капацитет за реализацију програма,
• досадашња искуства у реализацији програма,
• број корисника према којима је усмерен програм.
• висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета Општине,
• да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

 Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.

 Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године односно до 31.12.2022.године, у ком року је корисник средстава дужан да поднесе извештај о реализацији и достави доказ о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором, односно да изврши повраћај неутрошених средстава.

 Контролу наменског трошења буџетских средстава врши Стручна комисија а извештај подноси председнику Општине.

 

V

Пријаве на конкурс подносе се на јединственом обрасцу који је саставни део конкурсне документације и за сваки пројекат подноси се посебна пријава.

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

Попуњен образац предлога пројекта (прилог 1. преузми)

Потписану и оверену Изјаву (прилог 2. преузми)

 Предмер и предрачун радова ( за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску делатност)

Конкурс и потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs

Рок за подношење пријава је 15 дана и тече од наредног дана од дана објављивања овог конкурса на интернет страници општине Варварин, односно од 31.03.2022.године и траје до 14.04.2022.године.

• Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Варварин
• као и на званичној интернет страници општине Варварин.

• Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу:

ОПШТИНА ВАРВАРИН, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин
За избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Варварин у 2022.год.

• Особа за контакт: Александар Павић, телефон: 037 787 188

На коверти обавезно назначити:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, НЕ ОТВАРАТИ!
• Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотписане пријаве као и пријаве са непотпуном документацијом или поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати.

 

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 2022 . годину

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама у 2022.години

Одлука о додели средстава црквама и верским заједницама


Scroll Skip to content