Opština Varvarin - iz vazduha

Opštinski pravobranilac

Rukovodi radom Pravobranilaštva, donosi godišnji raspored poslova i zadataka, kao i druga akta od značaja za nesmetan rad i funkcionisanje organa, odgovara za svoj rad i rad Pravobranilaštva Skupštini opštine i Opštinskom veću, preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja zaštite imovinskih prava i interesa opštine, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje vrši iz budžeta opštine, preduzima potrebne mere radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa, u skladu sa zakonom, daje pravna mišljenja u vezi pravnih poslova organima čije imovinske interese i prava zastupa, obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o opštinskom pravobranilaštvu kao poslove i po nalogu predsednika opštine, Opštinskog veća i Skupštine opštine.

Opštinski pravobranilac – Ivana Šulić, dipl. pravnik

telefon: 037/787-171, lokal 141

mejl: pravobranilac@varvarin.ls.gov.rs

Scroll Skip to content