Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Службени лист број 5 од 28. 4. 2023.године

Службени лист број 5 од 28. 4. 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 1. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Варварин………. 24
 2. Одлука o усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Варварин за 2023. годину………………………………………… 25
 3. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Варварин за 2023. годину…. 26
 4. Одлука о реализацији буџета општине Варварин у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2023. годину…………………………………………………. 27
 5. Одлука о изменама Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица Општине, Скупштине општине, Општинске управе и Општинског правобранилаштва……………………………………………………………………………………….. 29
 6. Одлука о изменама и допунама одлуке о јавном водоводу и канализацији општине Варварин………………………………………………………………………………………. 29
 7. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Варварин за 2022. годину………………………………………… 30
 8. Одлука о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја општине Варварин за 2023. годину….. 31
 9. Одлука о разрешењу и именовању, заменика председника, секретара, заменика секретара и заменика члана Општинске изборне комисије општине Варварину сталном саставу………………………………………………………………………….. 32

 

 1. Решење о измени Решења o избору чланова радних тела Скупштине општине Варварин……………………………………………………………………………………………………… 34
 2. Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке Варварин за 2023. годину…………………………………………………………………………….. 35
 3. Решење o утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи “Наша радост“ у Варварину за 2023. годину…………… 35
 4. Решење o утврђивању престанка мандата председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа “Расвета Варварин“ Варварин………………………………… 36
 5. Решење o именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа “Расвета Варварин“ Варварин………………………………………………………. 37
 6. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора
 7. Основне школе “Мирко Томић“ у Обрежу……………………………………………………. 39
 8. Решење о престанку функције заменице председника Скупштине општине Варварин……………………………………………………………………………………………………… 40

 

 1. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинске управе општине Варварин за 2022. годину…………………………………………………………………………………………….. 41
 2. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинског правобранилаштва општине Варварин за 2022. годину………………………………………………………………. 41
 3. Закључак о усвајању Извештаја o раду са финансијским извештајем Спортског центра “Темнић“ Варварин за 2022. годину…………………………………. 42
 4. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “Варварин“ Варварин за период 01.01.2022 – 31.12.2022. годинe……………………………………………………… 42
 5. Закључак о усвајању Извештај o раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу за 2022. годину………………………. 43
 6. Закључак о усвајању Финансијски извештај Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2022……………………………………………………………………………… 43
 7. Закључак о усвајању Извештај o финансијском пословању и раду Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин за 2022. годину……………………………. 44

Scroll Skip to content