Opština Varvarin - iz vazduha

Службени лист број 2 од 31. 1. 2022.године

Службени лист број 2 од 31. 1. 2022.године

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин. 4

1. Решење о одређивању лекара мртвозорника
за територију општине Варварин у 2022.години. 8


Scroll Skip to content