Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Бесплатна правна помоћ

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

 – водич за грађане –

 

Пружање бесплатне правне помоћи у општини Варварин организује и спроводи Општинска управа општине Варварин, у складу са одредбама Закона о бесплатној правној помоћи ( „Сл.гласник РС“, бр. 87/2018 ).

Закон о бесплатној правној помоћи је супсидијарног карактера (његове одредбе примењују се на кориснике бесплатне праве помоћи који ово право нису остварили према другим законима).

 

Овлашћено лице за одлучивање  о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи:

Тања Вилотијевић, дипломирани правник

канцеларија бр. 11, радним даном од 07-1500

контакт телефони: 037 787 171 локал 120 ; 064 87 20 610

email: pravna.pomoc@varvarin.org.rs

 Лице које пружа бесплатну правну помоћ у служби правне помоћи:

Марија Анђелковић, дипломирани правник

канцеларија бр. 6, радним даном од 07-1500

контакт телефони: 037 787 171 локал 142 ; 064 00 00 000

email: pravna.pomoc@varvarin.org.rs

 

ПРУЖАЛАЦ  – лице које је Законом о бесплатној правној помоћи овлашћено да пружа бесплатну правну помоћ и које је према овом закону уписано  у  регистар.

 • Служба правне помоћи
 • Удружења
 • Адвокати

ТРАЖИЛАЦ – лице које подноси захтев за одобравање бесплатне правне помоћи

 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВАпреузети овде

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: предајом захтева пријемној канцеларији Општинског услужног центра Општинске управе Варварин, сваког радног дана од 07-1500, на прописаном обрасцу

 

КОРИСНИК – лице које је остварило право на бесплатну правну помоћ и коме се она пружа

 

ОБЛИЦИ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 • пружање правних савета
 • састављање поднесака
 • заступање
 • одбрана

 

УСЛОВИ ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ  

Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору, ако:

 • испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима његове породице односно заједничког домаћинства. чији је круг одређен овим законом;
 • не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалн помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.
 • Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору;

   Бесплатна правна помоћ може да се пружи и ако је реч о:

 • детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;
 • лицу према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења:
 • лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања пословне способности;
 • лице које остварује правну заштиту од насиља у породици;
 • лицу које остварује правну заштиту од тортутре, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања или трговине људима;
 • лицу које тражи азил у Репблици Србији;
 • избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу;
 • особи са инвалидидтетом;
 • детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите;
 • деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26.године живота;
 • одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу социјалне заштите;
 • лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим се уређује ванпарнични поступак;
 • лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са законом којим се уређује становање.

 

Пружање бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове за пружање бесплатне помоћи, није дозвољено у:

– привредним споровима;

– поступку регистрације правних лица;

– поступку накнаде штете за повреду части и угледа;

– поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна затвора;

– поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницама и доказима које је предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим обичајима;

– случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну помоћ или неко друго право.

 

Пружалац није дужан да бесплатну правну помоћ пружа кориснику:

– који условљава пружање бесплатне правне помоћи крајњим исходом или  успехом у поступку;

– који се према пружаоцу не понаша у границама закона;

– ако постоји сукоб интереса између корисника и пружаоца или лица које ради на пружању бесплатне правне помоћи код пружаоца, сагласно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса;

– ако је бесплатна правна помоћ одобрена супротно  овом закону.

Scroll Skip to content