Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Председник општине

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

др Виолета Лутовац Ђурђевић

 

Рођена 31. августа 1986. године. Завршила Гимназију – природно математичког смера у Варварину, као носилац Вукове дипломе. Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Нишу.

У политичком животу активна је од 2012. године када је први пут изабрана за одборницу у Скупштини општине Варварин. За одборницу бирана је и на локалним изборима 2016. 2020. и 2023. године. Одлуком одборника Скупштине општине Варварин, 9. јуна 2016. године именована је на функцију заменице председника Општине Варварин, коју је обављала до краја 2017. године.

Одлуком Скупштине општине Варварин од 1. септембра 2020. године, изабрана је за председницу Општине Варварин, као прва жена на тој функцији. За председницу Општине реизабрана је 23. јануара 2024. године.

Дужност народне посланице у Народној скупштини Републике Србије вршила је у два мандата, од парламентарних избора 2014. до 2016. године и од фебруара 2019. до јунских избора 2020. године.

На челу Општинског одбора Српске напредне странке у Варварину налази се од 2013. године.

Чланица је Главног одбора Српске напредне странке.

Удата је, мајка две девојчице.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171, локал 102. 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Александар Павић

 

Рођен 4. фебруара 1985. године, по занимању дипломирани правник. Приправнички стаж, у трајању од две године, обавио у Основном суду у Крушевцу. Запослен у Општинској управи Општине Варварин, где обавља функцију начелника одељења за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове.

Радио је у Дирекцији за урбанизам и изградњу Општине Варварин на месту шефа правне службе. Обављао је и функцију председника Управног одбора Спортског центра „Темнић“.

У политичком животу активан је од 2012. године. Биран је за председника Савета Месне заједнице Варварин. За одборника Скупштине општине Варварин изабран је 17. децембра 2023. године.

За потпредседника Општинског одбора Српске напредне странке у Варварину изабран је 2017. године, а реизабран 2023. године. Председник је Месног одбора Српске напредне странке у Варварину (варош).

Живи у Варварину, ожењен, отац једног детета.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171

 ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ

 

Немања Чолић

 

Рођен 3. јула 1990. године, по занимању мастер економиста. Запослен у ОШ „Јован Курсула“ на пословима шефа рачуноводства од 2016. године. У досадашњој професионалној каријери радио и у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу и Локално – пореској администрацији (ЛПА) Општинске управе општине Варварин.

Поред професионалног ангажмана, активан и у области пољопривредне производње, као успешан пољопривредни произвођач, али и организатор бројних стручних скупова и едукација из области пољопривреде, воћарства и повртарства.

Обављао функцију заменика председника Управног одбора СЦ „Темнић“. За помоћника председнице општине Варварин за област пољопривреде именован фебруара 2024. године.

Ожењен, отац два детета.

 Марија Брајовић

 

Рођена 19. јула 1979. године, по занимању економски техничар, живи у Варварину. Запослена у Општинској управи општине Варварин на пословима Поверенице за прогнана и избегла лица. Обављала функцију координаторке Канцеларије за младе општине Варварин од оснивања исте.

У кабинету председника општине Варварин била је ангажована на пословима везаним за реализацију развојних пројеката општине Варварин. Функцију помоћнице председнице општине Варварин за економски развој и инвестиције обављала од септембра 2022. до септембра 2023. године. Исту функцију обавља од фебруара месеца 2024. године.

Учествовала у писању и реализацији бројних пројеката реализованих у сарадњи са Владом Републике Србије, ресорним министарствима и разним Агенцијама и организацијама, као и у организацији бројних манифестација из области културе.

За одборника Скупштине општине Варварин изабрана је на локалним изборима 2023. године.

Удата, мајка две девојчице.Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 7 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Чланови Општинског већа које је изабрала Скупштина општине су:

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
1. Славољуб Савић (СНС) Бошњане
2. Душан Радојковић (СНС) Бачина
3. Милош Антић (СНС) Парцане
4. Иван Максимовић (СНС) Горњи Катун
5. Саша Николић (СПС) Бачина
6. Слободан Макић (СПС) Бошњане
7. Дојчин Илић (ПУПППС) Варварин
Scroll Skip to content