Opština Varvarin - Velika Morava

Председник општине

Председник општине Варварин

др Виолета Лутовац Ђурђевић

Рођена 31. августа 1986. године. Завршила Гимназију – природно математичког смера у Варварину, носиоц Вукове дипломе. Медицински факултет завршила у Нишу.

За народног посланика у Народној скупштини Републике Србије бирана је у два мандата. Дужност народног посланика обављала је од 2014. до 2016. године и од 2019. до 2020. године. Функцију заменика председника општине обављала је од 2016. до 2018. године. Удата је, мајка једне девојчице.

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171, локал 102. 

Заменик председника општине Варварин

Дејан Милановић

Рођен 07. октобра 1975. године у Крушевцу. Основну школу завршио је у Залоговцу, Средњу Пољопривредно-ветеринарску школу завршио у Рековцу, а Вишу специјалистичку за ловство у Краљеву. Живи у Залоговцу. Отац двоје деце.

Радио у Ветеринарској станици Варварин и предузећу H&M. Био је на функцији члана Општинског већа општине Варварин у два мандата, а обављао је и дужност председника Савета Месне заједнице Залоговац. За одборника Скупштине општине Варварин биран 2016. и 2020. године.

Дужност помоћника председника општине Варварин обављао је од марта 2019. до септембра 2020. године. За заменика председника општине Варварин изабран је 1. септембра 2020. године.

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171, локал 122 

Помоћник председника општине за област пољопривреде
АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ

Рођен 08.10.1975. године у Ћуприји. Средњу Графичку школу завршио у Београду, смер погонски техничар штампе. Власник је приватног предузећа од 1997. године.

На функцију члана Општинског већа општине Варварин именован је фебруара 2019. године, а председник Савета Месне заједнице Избеница је од 2018. године.

Живи у Избеници, ожењен је и отац троје деце. Члан је Српске напредне странке.

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171

 Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 11 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Чланови Општинског већа које је изабрала Скупштина општине су:

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
1. Славољуб Савић Бошњане
2. Дејан Раца Варварин
3. Др Станкија Васић Варварин (село)
4. Дојчин Илић Варварин
5. Иван Арсић Обреж
6. Милош Антић Парцане
7. Иван Максимовић Горњи Катун
Scroll Skip to content