Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Начелник општинске управе

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милена Арсић Васић, дипломирани правник

 

Рођена 27.01.1978. године у Бору. Основну и средњу школу завршила у Бору. Правни факултет завршила у Новом Саду. Удата је, живи у Параћину.

Кретање у каријери и радно искуство започела је у Општинској управи Бор 2010. године на пословима стручног сарадника за комуналне делатности у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне управе. Затим наставља са радом 2011. године у одељењу за Скупштинске послове, пратећи рад седница Скупштине општине Бор. Од 2012. године прелази на пословима инспектора принудне наплате у Одељењу Локалне пореске администрације.

Од 2013. године радила је као секретар у основној, а потом 2015. године и у средњој Техничкој школи у Бору.

Од 2017. године до краја 2020. године радила је као дипломирани правник у канцеларији Јавног бележника у Бору. Функцију начелника Општинске управе обавља од јула месеца 2022. године.

 

Контакт: 037/787-171, локал 104

email: nacelnik@varvarin.ls.gov.rs

Марина Мариновића 38

Зграда Општине, II спрат

Радно време од 07 до 15 часова

 

За вршење свих стручних послова локалне самоуправе у општини Варварин из надлежности општинске управе утврђене Уставом, Законом и Статутом општине Варварин, задужена је Општинска управа. Дакле, Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно спроводи прописе општине, као и републичке законе и друге прописе чије извршење је поверено општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Председник општине и врши стручне послове које јој повери Скупштина општине и Председник општине.

Радом Општинске управе руководи Начелник.начелник Општинске управе може бити лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит и најмање пет година рада у струци. Начелника општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на пет година. Начелник Општинске управе организује и координира рад Општинске управе, одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност Општинског већа. Доставља Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештаје о раду на извршавање послова Општине из изворног делокруга и поверених послова, једном годишње. Распоређује и решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених у Општинској управи, у складу са законом.

Scroll Skip to content