Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Општински правобранилац

Руководи радом Правобранилаштва, доноси годишњи распоред послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа, одговара за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу, предузима правне радње и користи правна средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса општине, њених органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине, предузима потребне мере ради споразумног решавања спорног односа, у складу са законом, даје правна мишљења у вези правних послова органима чије имовинске интересе и права заступа, обавља и друге послове утврђене Одлуком о општинском правобранилаштву као послове и по налогу председника општине, Општинског већа и Скупштине општине.

Општински правобранилац – Ивана Шулић, дипл. правник

телефон: 037/787-171, локал 141

мејл: pravobranilac@varvarin.ls.gov.rs

Scroll Skip to content