Opština Varvarin - Velika Morava

Архива

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе   Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво…


Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника

На основу члана 56. став 1 Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 80. и 95. став 1 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/17- др. закон, 95/2018- др. закон и…


Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број 312-5/22-I од 25.03.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених објеката, општина Варварин дана 28.04.2022. године расписује, Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији…


Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН     I  Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин   II Положај који се попуњава: Начелник Општинске управе општине Варварин Звање: положај у I групи   III Опис послова: Представља и заступа Општинску управу; даје упутства и…


Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница за 2022.годину

Ј А В Н И  К О Н К У Р С за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 2022. годину I Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Варварин. Одлуком о…


Јавни конкурс за доделу средстава удружењима у 2022.години

ЈАВНИ КОНКУРС   1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења,а који су од јавног интереса,у области:  социјалне заштите,  борачко-инвалидске заштите,  заштите лица са инвалидитетом,  друштвене бриге о деци,  заштите интерно расељених и избеглица,  подстицање наталитета,…


Увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Варварин

    На основу члана 14. став 1., члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012 и 88/2018), Општинска управа општине Варварин   ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ…


Јавна презентација УП инвеститора ,,SPARROW’’ ДОО Варварин

  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,…


Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин у 2022. години     I НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  Јавни позив за учешће на Kонкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања на територији општине Варварин у…


Јавни оглас за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти

  Ј А В Н И О Г Л А С за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе за…


Scroll Skip to content