Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Скупштина општине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Саша Живадиновић

 

Рођен 23. јула 1975. године у Ћуприји, по занимању професор српског језика и књижевности. Запослен у Средњој школи Варварин од 2003. године, као професор српског језика и књижевности. Радио и у ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу. Живи у Варварину

Средњу школу завршио у Техничко – школском центру „Вељко Влаховић“ у Крушевцу (данас Прва техничка школа Крушевац). Дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Приштини 2002. године. Војни рок одслужио у Нишу 2002 (АРЈ и ПВО).

Као професор у Средњој школи Варварин са својим ученицима освајао бројне награде на разним такмичењима – општинским, окружним и републичким. У професионалном раду награђиван бројним признањима, како од стране локалне самоуправе, тако и од Министарства просвете, Друштва за српски језик и књижевност.

Био је члан Школског одбора Средње школе Варварин у неколико мандата, као и члан Управног одбора Општинске библиотеке Варварин. Вршио је и дужност председника Савета Месне заједнице Варварин.

За одборника Скупштине општине Варварин биран је на локалним изборима 2012. 2016. 2020 и 2023. године. Од 2016. до 2020. био је члан Општинског већа општине Варварин. За помоћника председнице Општине Варварин именован је септембра 2023. године. За председника Скупштине општине Варварин изабран је 23. јануара 2024. године.

Ожењен, отац три девојчице.

Члан је Српске напредне странке.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171 – локал 105

Email: skupstina@varvarin.ls.gov.rs 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Иван Арсић

 

Рођен 16. маја 1980. године, по занимању сталорезац, живи у Обрежу. Приватним предузетништвом се бави више од једне деценије.

Биран је за члана Општинског већа Општине Варварин у два мандата, 2018. и 2020. године. На изборима за одборнике Скупштине општине Варварин учествовао је на локалним изборима 2016. 2020. и 2023. године.

За потпредседника Општинског одбора Српске напредне странке у Варварину изабран је у марту месецу 2023 године.

Члан је Српске напредне странке.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171 – локал 105

 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ДИПЛ. ПРАВНИК ДРАГАНА БАЈКИЋ

 

Рођена 04.08.1967. године у Крушевцу. Правни факултет завршила у Нишу. Живи у Варварину.

Запослена у Општини Варварин од 19.11.2004. године где је обављала послове као секретар Скупштине општине Варварин, а затим и послове шефа Одсека за правне послове и друштвене делатности.

На функцију секретара Скупштине општине Варварин поново је именована 06.09.2016. године, а реизабрана је 16.08.2020. године и 23.01.2024. године.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171 

Скупштину општине Варварин чини 35 одборника.

Одборници садашњег сазива Скупштине изабрани су на изборима одржаним 17.12.2023. године. Скупштина је конституисана 23.01.2024. године.

„Александар Вучић – Варварин не сме да стане“
 1. Саша Живадиновић (СНС) (председник СО Варварин)
 2. Иван Арсић (СНС) (заменик председника СО Варварин)
 3. Др Јасмина Ракић (СНС) (председница Одборничке групе)
 4. Горан Јелић (СНС) (заменик председнице Одборничке групе)
 5. Љубивоје Вучић (СНС)
 6. Марија Марковић (СНС)
 7. Микица Павловић (СНС)
 8. Марија Пантић (СНС)
 9. Дејан Милановић (СНС)
 10. Слободан Симић (СНС)
 11. Марко Николић (СНС)
 12. Драгана Савић (СНС)
 13. Слободанка Јовановић (СНС)
 14. Марко Јевтић (СНС)
 15. Дејан Гавриловић (СНС)
 16. Светлана Пејић (СНС)
 17. Горан Николић (СНС)
 18. Далибор Николић (СНС)
 19. Веселинка Томић (СНС)
 20. Љубиша Миљковић (СНС)
„Српска странка Заветници“
 1. Никола Огњановић (ССЗ)
 2. Филип Савић (ССЗ)

„Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“
 1. Драгољуб Станојевић (СПС) (председник Одборничке групе)
 2. Братислав Ташић (СПС)
 3. Јована Поповић (ЈС)
 4. Војислав Топић (СПС)
 5. Александар Савић (СПС)

„Народна странка за наше људе – др Гордана Чабрић“
 1. Др Гордана Чабрић (НС) (председница Одборничке групе)
 2. Стефанија Симић (НС) (заменица председнице Одборничке групе)
 3. Мирослав Петровић (НС)
 4. Предраг Годић (НС)
 5. Саша Дидић (НС)
Група грађана „Проф. Зоран Миленковић – Може другачије за нашу општину“
 1. Славољуб Петровић
 2. Саша Миленковић
 3. Љиљана Богојевић Блажић

У актуелном сазиву Скупштине општине Варварин формиране су 3 (три) одборничке групе: „Александар Вучић – Варварин не сме да стане“ коју чини 20 одборника Српске напредне странке (СНС) и два одборника Српске странке Заветници (ССЗ); „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“ коју чини четворо одборника Социјалистичке партије Србије (СПС) и један одборник Јединствене Србије (ЈС); „Народна странка за наше људе“ коју чини петоро одборника Народне странке (НС) и троје одборника Групе грађана „Проф. Зоран Миленовић – Може другачије за нашу општину“. Владајућу већину чине одборници Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије, Јединствене Србије и Српске странке Заветници.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Надлежности Скупштине општине:

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.

Скупштина општине, у складу са законом:

   1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
   2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
   3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
   4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
   5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
   6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
   7. доноси прописе и друге опште акте;
   8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
   9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
   10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
   11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
   12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
   13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
   14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
   15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
   16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
   17. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
   18. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
   19. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
   20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
   21. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
   22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
   23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
   24. информише јавност о свом раду;
   25. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
   26. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
   27. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
   28. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
   29. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
   30. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
   31. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
   32. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 Радна тела Скупштине општине образују се као стална, посебна или повремена и оснивају се за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. Актом о избору чланова  сталног радног тела,  утврђује се број и састав чланова радног тела.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. Чланове сталних радних тела из реда грађана, одборничким групама могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине и друге организације основане у области за коју се радно тело образује.

Скупштина општине је 13. марта 2024. године, на Другој седници, образовала стална радна тела као скупштинске Одборе.

Одбори Скупштине општине су:

 

Одбор за административно – мандатна питања

   1. Горан Јелић из Бачине, одборник Скупштине општине
   2. Братислав Ташић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   3. Предраг Годић из Варварина, одборник Скупштине општине
   4. Снежана Дачић из Тољевца
   5. Срђан Ђорђевић из Обрежа

 

Одбор за избор и именовање

   1. Саша Живадиновић из Варварина, одборник Скупштине општине
   2. Горан Јелић из Бачине, одборник Скупштине општине
   3. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник Скупштине општине
   4. Марија Брајовић из Варварина
   5. Бобан Милосављевић из Варварина

 

Одбор за прописе и управу

   1. Марија Марковић из Тољевца, одборник Скупштине општине
   2. Микица Павловић из Горњег Катуна, одборник Скупштине општине
   3. Др Гордана Чабрић из Варварина(село), одборник Скупштине општине
   4. Гордана Петровић из Варварина
   5. Дарко Дидић из Обрежа

 

Одбор за друштвено економски развој, привреду и финансије

   1. Јасмина Ракић из Бошњана, одборник Скупштине општине
   2. Љубивоје Вучић из Варварина(село), одборник Скупштине општине
   3. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник Скупштине општине
   4. Душан Драгичевић из Варварина
   5. Мирослав Јаковљевић из Варварина(село)

 

Одбор за друштвене делатности

   1. Иван Арсић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   2. Марко Николић из Маскара, одборник Скупштине општине
   3. Стефанија Симић из Варварина(село), одборник Скупштине општине
   4. Ивана Милошевић из Варварина
   5. Снежана Васић из Варварина

 

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

   1. Марија Пантић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   2. Дејан Милановић из Залоговца, одборник Скупштине општине
   3. Предраг Годић из Варварина, одборник Скупштине општине
   4. Миљана Милојевић из Варварина
   5. Марко Ракић из Бачине

 

Одбор за рад и развој месних заједница

   1. Слободан Симић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   2. Александар Савић из Бошњана, одборник Скупштине општине
   3. Саша Дидић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   4. Владица Филиповић из Бачине
   5. Јован Савић из Варварина

 

Одбор за пољопривреду и развој села

   1. Дејан Милановић из Залоговца, одборник Скупштине општине
   2. Љубивоје Вучић из Варварина(село), одборник Скупштине општине
   3. Др Гордана Чабрић из Варварина (село), одборник Скупштине општине
   4. Владимир Тасић из Доњег Катуна
   5. Љубиша Јовановић из Парцана

 

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

   1. Марија Пантић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   2. Војислав Топић из Варварина, одборник Скупштине општине
   3. Стефанија Симић из Варваринa (село), одборник Скупштине општине
   4. Марија Радовановић из Варварина,
   5. Милош Благојевић из Варварина

 

Одбор за преставке и притужбе

   1. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, одборник Скупштине општине
   2. Марко Јевтић из Маренова, одборник Скупштине општине
   3. Јована Поповић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   4. Марија Анђелковић из Бошњана
   5. Бранкица Блажић из Варварина

 

Одбор за награде и признања

   1. Јасмина Ракић из Бошњана, одборник Скупштине општине
   2. Марија Марковић из Тољевца, одборник Скупштине општине
   3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник Скупштине општине,
   4. Стефан Петковић из Варварина (село)
   5. Сандра Игњатовић из Варварина (село)

 

Одбор за утврђивање назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

   1. Драгана Савић из Орашја, одборник Скупштине општине
   2. Горан Николић из Орашја, одборник Скупштине општине
   3. Братислав Ташић из Обрежа, одборник Скупштине општине
   4. Данијела Мишковић из Варварина
   5. Данијела Ђурђевић из Залоговца

 

Одбор за односе са верским заједницама

   1. Марко Николић из Маскара, одборник Скупштине општине
   2. Дејан Гавриловић из Бошњана, одборник Скупштине општине
   3. Никола Огљановић из Горњег Катуна, одборник Скупштине општине
   4. Јелена Весић из Варварина (село)
   5. Слађан Стевановић из Пајковца

 

Одбор за борбу против корупције

   1. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, одборник Скупштине општине
   2. Марко Јевтић из Маренова, одборник Скупштине општине
   3. Војислав Топић из Варварина, одборник Скупштине општине
   4. Живорад Ђурђевић из Бошњана
   5. Милица Коларевић из Обрежа

 

Одбор за социјална питања

  1. Драгана Савић из Орашја, одборник Скупштине општине,
  2. Микица Павловић из Горњег Катуна, одборник Скупштине општине
  3. Филип Савић из Бошњана, одборник Скупштине општине
  4. Катарина Ракић из Бошњана,
  5. Татјана Радусиновић из Варварина(село)
Scroll Skip to content