Opština Varvarin - Velika Morava

Скупштина општине

Председник Скупштине општине Варварин

ВОЈКАН ПАВИЋ, инжењер геодезије

 

Рођен 24.10.1954. у Варварину. Основну школу завршио је у Варварину, средњу грађевинску завршио у Нишу, а затим и Вишу геодетску у Београду. Живи у Варварину. Ожењен је, отац два сина, деда унуке и унука.

Запослио се 06.06.1980. године у Служби за катастар непокретности у Варварину. По одслужењу армије, 01.10.1983. године постављен је за вршиоца дужности директора Геодетске управе у Варварину где 01.01.1983. постаје директор и на тој функцији остаје све до 31.12.2009. године.

Обављао је волонтерски функцију секретара Скупштине општине Варварин, а затим и функцију председника Извршног одбора општине Варварин (од 1996. до 2000. године). Функцију заменика председника општине Варварин обављао је од 2014. до 2016. године. Функцију председника општине Варварин обављао је од 09.06.2016. до 16.08.2020. године. За председника Скупштине општине Варварин изабран је 16.08.2020. године.

Члан је Главног одбора Српске напредне странке.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171 – локал 105

Email: skupstina@varvarin.ls.gov.rs 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ, дипломирани просторни планер

 

Рођена 10.02.1984. године у Крушевцу. Основну и средњу школу завршила у Варварину. Дипломирала на Географском факултету Универзитета у Београду, смер просторно планирање, дипломирани просторни планер.

Од 2015. године радила у ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ у Варварину, а од 2017. године у Општинској управи општине Варварин. Функцију помоћника председника општине Варварин обављала је од октобра месеца 2019. до августа 2020. године.

За одборника у Скупштини општине Варварин изабрана је са изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу“ на локалним изборима одржаним 21. јуна 2020. године. Чланица је Српске напредне странке.

 

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171 – локал 105

 Функцију секретара Скупштине општине Варварин обавља дипломирани правник Драгана Збиљић

 

Рођена 04.08.1967. године у Крушевцу. Правни факултет завршила у Нишу. Живи у Варварину.

Запослена у Општини Варварин од 19.11.2004. године где је обављала послове као секретар Скупштине општине Варварин, а затим и послове шефа Одсека за правне послове и друштвене делатности.

На функцију секретара Скупштине општине Варварин поново је именована 06.09.2016. године, а реизабрана је 16.08.2020. године.

Контакт подаци

СО Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

Тел. 037-787-171 

Скупштину општине чини 35 одборника.

Одборници садашњег сазива Скупштине изабрани су на изборима одржаним 21.06.2020. године. Скупштина је конституисана 16.08.2020. године.

 

Одборничка група Српске напредне странке

 1. Војкан Павић, Варварин – председник Скупштине
 2. Јелена Весић, Село Варварин – заменица председника Скупштине
 3. Данијела Мишковић, Варварин – шеф одборничке групе
 4. Слободан Симић, Обреж
 5. Др Драгана Брзић, Обреж
 6. Горан Пантић, Обреж
 7. Горан Јелић, Бачина
 8. Душан Радојковић, Бачина
 9. Ана Главичић, Бачина
 10. Др Јасмина Ракић, Бошњане
 11. Дејан Гавриловић, Бошњане
 12. Слободан Тодоровић, Горњи Катун
 13. Слободанка Јовановић, Горњи Катун
 14. Сузана Аврамовић, Залоговац
 15. Марко Николић, Маскаре
 16. Горан Николић, Орашје
 17. Др Марија Милошевић, Тољевац
 18. Ненад Мијајловић, Доњи Крчин
 19. Марко Јевтић, Мареново
 20. Љубиша Миљковић, Доњи Катун

Одборничка група Коалиције Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије
 1. Проф. Драгољуб Станојевић, Варварин – шеф одборничке групе
 2. Проф. Братислав Ташић, Обреж
 3. Оливер Бркић, Обреж
 4. Јована Поповић, Обреж
 5. Биљана Богдановић, Горњи Катун
 6. Слободан Макић, Бошњане
 7. Сандра Игњатовић, Село Варварин

Одборничка група Групе грађана „Наши људи“
 1. Др Гордана Чабрић, Село Варварин – шеф одборничке групе
 2. Саша Миленковић, Доњи Катун
 3. Мирослав Петровић, Залоговац
 4. Катарина Петровић, Обреж
 5. Миодраг Митровић, Бачина

Одборници Групе грађана „Темнићка алтернатива“
 1. Братислав Петровић, Село Варварин
 2. Јасмина Антић, Варварин
 3. Мирослав Милошевић, Бошњане

У актуелном сазиву Скупштине општине Варварин формиране су 3 одборничке групе, Српске напредне странке, коалиције Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије и Групе грађана „Наши људи“. Владајућу већину чине одборници Српске напредне странке.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
Надлежности Скупштине општине

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 18. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 19. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 24. информише јавност о свом раду;
 25. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 26. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 27. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 28. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 29. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 30. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 31. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 32. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

 Радна тела Скупштине општине образују се као стална, посебна или повремена и оснивају се за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. Актом о избору чланова  сталног радног тела,  утврђује се број и састав чланова радног тела.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. Чланове сталних радних тела из реда грађана, одборничким групама могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине и друге организације основане у области за коју се радно тело образује.

Скупштина општине је образовала стална радна тела као скупштинске Одборе.

Одбори Скупштине општине су:

 

Одбор за административно – мандатна питања

 1. Љубиша Сврзић из Доњег Катуна, одборник
 2. Братислав Ташић из Обрежа, одборник
 3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник
 4. Срђан Ђорђевић из Обрежа
 5. Александар Павић из Варварина

 

Одбор за избор и именовање

 1. Ирена Стевановић из Варварина, одборник
 2. Горан Јелић из Бачине, одборник
 3. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник
 4. Марија Јовановић из Варварина
 5. Емина Симић из Варварина (село)

 

Одбор за прописе и управу

 1. Данијела Мишковић из Варварина, одборник
 2. Марија Марковић из Тољевца, одборник
 3. Братислав Петровић из Варварина (село), одборник
 4. Дарко Дидић из Обрежа
 5. Гордана Петровић из Варварина

 

Одбор за друштвено економски развој, привреду и финансије

 1. Војкан Павић из Варварина, одборник
 2. Милош Антић из Парцана, одборник
 3. Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник
 4. Душан Драгичевић из Варварина
 5. Мирослав Јаковљевић из Варварина (село)

 

Одбор за друштвене делатности

 1. Катарина Петровић из Обрежа, одборник
 2. Горан Николић из Орашја, одборник
 3. Братислав Петровић из Варварина (село), одборник
 4. Бобан Томић из Обрежа
 5. Бојана Долић из Варварина

 

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

 1. Јелена Весић из Варварина (село), одборник
 2. Слободан Тодоровић из Горњег Катуна, одборник
 3. Саша Миленковић из Доњег Катуна, одборник
 4. Миљана Милојевић из Варварина
 5. Саша Николић из Бачине

 

Одбор за рад и развој месних заједница

 1. Слободан Симић из Обрежа, одборник
 2. Оливер Бркић из Обрежа, одборник
 3. Мирослав Петровић из Залоговца, одборник
 4. Марко Николић из Маскара
 5. Владица Филиповић из Бачине

 

Одбор за пољопривреду и развој села

 1.  Дејан Гавриловић из Бошњана, одборник
 2. Слободан Макић из Бошњана, одборник
 3. Др Гордана Чабрић из Варварина (село), одборник
 4. Саша Арсић из Бачине
 5. Микица Бркић из Обрежа

 

Одбор за заштиту и унапређење животне средине

 1. Горан Пантић из Обрежа, одборник
 2. Андрија Живадиновић из Варварина, одборник
 3. Јасмина Антић из Варварина, одборник
 4. Марија Радовановић из Варварина
 5. Александар Савић из Бошњана

 

Одбор за преставке и притужбе

 1. Љубиша Миљковић из Доњег Катуна, одборник
 2. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, одборник
 3. Братислав Ташић из Обрежа, одборник
 4. Марија Анђелковић из Бошњана
 5. Александар Радоја из Варварина (село)

 

Одбор за награде и признања

 1. Марија Марковић из Тољевца, одборник
 2. Ирена Стевановић из Варварина, одборник
 3. Миодраг Митровић из Бачине, одборник
 4. Стефан Петковић из Варварина (село)
 5. Дејан Живић из Обрежа

 

Одбор за утврђивање назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

 1. Душан Радојковић из Бачине, одборник
 2. Горан Николић из Орашја, одборник
 3. Мирослав Милошевић из Бошњана, одборник
 4. Марко Крстић из Горњег Катуна
 5. Михајло Антонијевић из Обрежа

 

Одбор за односе са верским заједницама

 1. Др Јасмина Ракић из Бошњана, одборник
 2. Ана Главичић из Бачине, одборник
 3. Катарина Петровић из Обрежа, одборник
 4. Данијел Станковић из Тољевца
 5. Данијел Франчина из Варварина

 

Одбор за борбу против корупције

 1. Горан Јелић из Бачине, одборник
 2. Милош Антић из Парцана, одборник
 3. Андрија Живадиновић из Варварина, одборник
 4. Милован Јочић из Варварина
 5. Дејан Бранковић из Доњег Катуна

 

Одбор за социјална питања

 1. Слободан Тодоровић из Горњег Катуна, одборник
 2. Слободан Симић из Обрежа, одборник
 3. Јована Поповић из Обрежа, одборник
 4. Саша Срећковић из Варварина (село)
 5. Горан Арсић из Бачине
Scroll Skip to content