Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Интерни ревизор

Интерна ревизија општине Варварин обавља следеће послове:

 1. провера примене закона и поштовања правила интерне контроле;
 2. оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
 3. ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;
 4. успостављања сарадње са екстерном ревизијом;
 5. пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле;
 6. увођења и примене стандарда контроле у складу са међународно признатим стандардима, израде методолошких упутстава и приручника из области материјално-финансијског управљања у субјектима ревизије;
 7. достављања годишњег извештаја о раду Централној јединици за хармонизацију у складу са законом;
 8. успостављања сарадње са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Интерна ревизија кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште са циљем да:

 1. утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре,
 2. установи усаглашеност са законима и прописима,
 3. оцени процедуре за управљање ризицима,
 4. процени економичност, ефикасност и ефективност операција,
 5. утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни,
 6. утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговараћи начин, и да ли је међусобно извештавање између чланова руководсво поуздано и благовремено,
 7. потврди да се средства адекватно чувају и
 8. обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

 

Повеља интерне ревизије Општине Варварин

Етички кодексИНТЕРНИ РЕВИЗОР

Мирјана Митровић, дипломирани економиста

Марина Мариновића 38, канцеларија бр.6

Тел: 037/787-171, локал 107

E-mail: revizor.varvarin@gmail.com

Scroll Skip to content