fbpx
Opština Varvarin

Службени лист број 24 од 23. 11. 2022.године

Величина фајла: 407 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

1. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Доњи Крчин. 450
2. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Бачина. 451
3. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Горњи Катун. 452
4. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Горњи Крчин. 453
5. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Доњи Катун. 454
6. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Залоговац. 455
7. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Карановац. 456
8. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Мала Крушевица. 457
9. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Маскаре. 458
10. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Обреж. 459
11. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Орашје. 460
12. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Суваја. 460
13. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Тољевац. 461
14. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Церница. 462
15. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Варварин (село). 463
16. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Бачина. 464
17. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Варварин. 465
18. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Избеница. 466
19. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Мареново. 467
20. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Пајковац. 468
21. Решење о утврђивању изборне листе кандидата за избор члана савета месне заједнице Парцане. 469


Службени лист број 23 од 18. 11. 2022.године

Величина фајла: 393 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

3. Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин. 436


Службени лист број 22 од 1. 11. 2022.године

Величина фајла: 327 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

7. Одлука о давању на коришћење без накнаде покретне ствари у јавној својини општине Варварин – аутобус марке Fiat ducato основној школи „Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин. 434


Службени лист број 21 од 31. 10. 2022.године

Величина фајла: 480 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНОХ ЗАЈЕДНИЦА

  

  1. Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница………………………………………………………………… 411
  2. Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Варварин расписаних за 04.12.2022. године……………….. 414

Службени лист број 20 од 24.10.2022.године

Величина фајла: 319 Kb
Преузми ПДФ

21. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Варварин…………  409


Службени лист број 19 од 5. 10. 2022.године

Величина фајла: 338 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ВАРВАРИН. 406


Службени лист број 18 од 21. 9. 2022.године

Величина фајла: 328 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

6. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин. 403


Службени лист број 17 од 13. 9. 2022.године

Величина фајла: 387 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј АКТА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

  1. Одлука о усвајању препоруке Владе Републике Србије дата Закључком 05 Број: 023-5824/2022-1………………………………………………………………………………….. 394
  2. Одлука о додели признања и награда општине Варварин…………………………… 395

 

  1. Решење о именовању чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин…………… 400

 

  1. Закључак о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2021. – 2022. годину……………………………………………………… 401
  2. Закључак о усвајању препоруке Министарства рударства и енергетике Републике Србије број 312-01-1227/2022-06………………………………………………… 401

Службени лист број 16 од 17. 8. 2022.године

Величина фајла: 3070 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

17. Oдлука о изменама и допунама одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин.. 305
18. Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини оптине.. 306
19. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације за регулацију улице ка цркви и гробљу у суваји на животну средину.. 311
20. Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Варварин.. 312

10. Решење o именовању директора Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин.. 314
11. Решење о o именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин.. 316
12. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за стипендирање студената.. 317
13. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануара до 30. јуна 2022. године.. 318
14. Решење о о давању сагласности на изменe и допунe Статута
Предшколске установе “Наша радост“ Варварин.. 319
15. Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа “ Варварин“ Варварин.. 320
16. Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа “ Варварин“ Варварин.. 321

12. Закључак о усвајању Консолидованог извештаја о извршењу
Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар – јун 2022.године.. 322

1. Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар – јун 2022. годину.. 322

2. Елаборат о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Варварин за период од 2022. до 2024. године.. 374


Службени лист број 15 од 5. 8. 2022.године

Величина фајла: 885 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

  1. Одлука о доношењу Плана заштите и спасавања за општину Варварин……… 225

 

  1. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин……………………………………………………………. 226
  2. Правилник о отуђењу основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у органима општине Варварин…………………………………………………. 291

Scroll
Skip to content