Opština Varvarin - Velika Morava

Службени лист број 14 од 21. 7. 2022.године

Величина фајла: 328 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

  1. Решење о избору начелника Општинске управе општине Варварин………… 207

Службени лист број 13 од 15. 7. 2022.године

Величина фајла: 354 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ВАРВАРИН у првом кругу. 207


Службени лист број 12 од 29. 6. 2022.године

Величина фајла: 8541 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

17. Одлука о реализацији буџета општине Варварин у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину. 190
18. Одлука о стављању ван снаге одлуке о одобравању једнократне солидарне помоћи за 2022.годину.. 192

  1. Одлука о завршном рачуну за 2021. годину  ………………………………………… 207
  2. Одлука о првом ребалансу буџета општине Варварин за 2022.годину……. 348

10. Решење о давању сагласности на измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2022.годину. 193
11. Решење о давању сагласности ПУ “Наша радост“ Варварин на већи број уписане деце по васпитним групама. 194
12. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин 195
13. Решење о именовању изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Варварин. 196
14. Решење о именовању другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједниц на територији општине Варварин. 199

12. Закључак о усвајању Извештаја Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Варварин за 2021.годину. 200
13. Закључ о усвајњу измене Финансијског плана за 2022. годину директног корисника буџетских средстава – ОПШТИНСКА УПРАВА. 200
14. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022. годину – Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин. 201
15. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ. 201
16. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО. 202
17. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. 202
18. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ. 203
19. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022. годину – Предшколска установа „Наша радост“ Варварин. 203
20. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022. годину – Општинска библиотека „Варварин“ Варварин. 204
21. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину – Спортски центар „Темнић“ Варварин. 204
22. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину – Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац – Одељење ЦСР у Варварину. 204
23. Закључак o утврђивању предлога Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за разрешење и именовање председника, чланова и њихових заменика Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта. 205
24. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “Варварин“ Варварин. 207
25. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП “Расвета Варварин“ Варварин. 207

 


Службени лист број 11 од 17. 6. 2022.године

Величина фајла: 327 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

4. Решење о именовању лица задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период 2022. – 2025.год. 187
5. Решење о именовању комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Варварин 2022. – 2025.. 188


Службени лист број 10 од 3. 6. 2022.године

Величина фајла: 706 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

11. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Варварин за 2022. годину. 138
12. Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима. 139
13. Одлука о јавном водоводу и канализацији општине Варварин. 156
14. Одлука о пијацама. 174
15. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин. 181
16. Одлукa о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја за општину Варварин за 2022. годину. 182

8. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануар до 31. март 2022. године. 182
9. Решење о образовању Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин. 184

6. Закључак о усвајању Извештаја o раду Председника општине Варварин за 2021.годину. 185
7. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинског правобранилаштва општине Варварин за 2021.годину. 185
8. Закључак о усвајњу Извештаја o раду Општинског већа општине Варварин за 2021.годину. 186
9. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинске управе општине Варварин за 2021.годину. 186
10. Закључак о усвајању Извештаја o финансијском пословању и раду Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин за 2021.годину. 187
11. Закључак о усвајању Извештај o раду са финансијским извештајем Спортско центра “Темнић“ Варварин за 2021.годину. 187


Службени лист број 9 од 20. 5. 2022.године

Величина фајла: 341 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Oдлукa о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију општине Варварин. 132
2. Одлука о образовању јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију општине Варварин. 135


Службени лист број 8 од 28. 4. 2022.године

Величина фајла: 621 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
3. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22. 95

4. Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22. 115


Службени лист број 7 од 25. 3. 2022.године

Величина фајла: 987 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

3. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Варварин за 2022.годину. 35
4. Одлука о комуналном реду. 36
5. Одлуку о одржавању чистоће на површинама јавне намене. 47
6. Одлука о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. 56
7. Одлука о једнократној солидарној помоћи за 2022. годину ради побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у установама. 59
8. Одлука о усвајању Планa рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Варварин за 2022.годину. 61
9. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Варварин за 2022.годину. 62

1. Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом. 62
2. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Спортског центра “Темнић“ Варварин. 65
3. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Мирко Томић“ у Обрежу. 65
4. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Свети Сава“ Бачина. 66
5. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Драги Макић“ Бошњанe. 67
6. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Јован Курсула“ Варварин. 68
7. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе Варварин. 69

1. Закључак коефицијенти – Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац. 71
2. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Варварин за 2022.годину. 72
3. Закључак о усвајању Извештаја o раду са финансијским извештајем Општинскe библиотеке Варварин за 2022.годину. 72
4. Закључак о усвајању Извештаја o раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу за 2021.годину. 73
5. Закључак о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2021.годину. 73

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

2. Правилник о суфинансирању мера енергетске ефикасности. 74


Службени лист број 6 од 23. 3. 2022.године

Величина фајла: 405 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

2. Решење о утврђивању престанка рада на положају
начелника Општинске управе општине Варварин. 31

3. Решење о постављењу вршиоца дужности службеника на положају – начелника Општинске управе општине Варварин. 33


Службени лист број 4 од 10. 2. 2022.године

Величина фајла: 313 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

1. Исправка Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Варварин у сталном саставу. 18


Scroll Skip to content