Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години

Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години

Објављено: 1. март 2024.

На основу члана 64. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019) и члана 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Службени лист општине Варварин“, број 2 од 30.01.2020. године), Општинско веће општине Варварин на 2. седници одржаној дана 29. фебруара 2024. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2024. ГОДИНИ

и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења,а који су од јавног интереса,у области:
 • социјалне заштите,
 • борачко-инвалидске заштите,
 • заштите лица са инвалидитетом,
 • друштвене бриге о деци,
 • заштите интерно расељених и избеглица,
 • подстицање наталитета,
 • помоћи старима,
 • здравствене заштите,
 • заштите и промовисања људских и мањинских права,
 • образовања,
 • науке,
 • културе,
 • заштите животне средине,
 • одрживог развоја,
 • заштите животиња,
 • заштите потрошача,
 • борбе против корупције
 • хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе
 • Једно удружење може поднети пријаву само из једне области
 1. Право учешћа на конкурсу имају удружења која испуњавају следеће услове:
 • да удружење има статус правног лица;
 • да удружење има седиште на територији општине Варварин, а чије су активности од значаја за локалну заједницу и промоцију општине Варварин;
 • да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да је уписано у прописани регистар;
 • да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.
 1.  За финансирање или суфинансирање програма поднетих по овом Јавном конкурсу Одлуком о буџету општине Варварин за 2024. годину („Службени лист општине Варварин“, број 21/2023) опредељена су средства у укупном износу од 500.000,00 динара, у оквиру Функционалне класификације 130 – Опште услуге, Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Пројекат 0602-4001 Финансирање пројеката удружења грађана по основу конкурса, Економска класификација 481000.
 2.  Избор програма који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета општине Варварин врши се применом следећих критеријума:

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

 • Општина неће финансирати или суфинансирати програме за подносиоце који су већ финансирани или суфинансирани из буџета општине Варварин за годину у којој је расписан конкурс за доделу средстава (манифестације за које су средства одобрена од индиректних корисника а која се исплаћују из буџета општине)

Ближа мерила за избор програма применом наведених критеријума, са јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума прописаће

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима и они ће се наћи на званичној интернет страници општине Варварин.

Комисија може утврдити и допунске критеријуме који су специфични за одређену област, који се такође објављују на интернет страници.

 1.  Одобрени програм се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до краја текуће календарске године.
 2.  Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да доставе нов план (нову спецификацију) трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.
 3. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење уговора, у року од 15 дана. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.
 4.  Конкурсну документацију удружења могу преузети на званичној интернет страници општине Варварин varvarin.ls.gov.rs
 5.  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на сајту општине Варварин, односно од 01. марта 2023.год. до 16. марта 2024. године.
 6.  Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу:

Општинско веће општине Варварин – Комисија за спровођење поступка  јавног конкурса за доделу средстава удружењима

ул. Марина Мариновића 38, 37260 Варварин

са назнаком:  НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 1. Уз пријаву на конкурс (попуњен образац предлога програма), приложити следећу документацију:
 • статут удружења
 • решење о упису удружења у регистар
 1. Учесника конкурса који је поднео непотпуно или непрецизно попуњен образац предлога програма или није доставио тражену документацију, Комисија електронским путем обавештава да недостатак отклони у року од осам дана од дана објављивања обавештења на званичној интернет страници општине Варварин.

– Пријава учесника конкурса који у накнадно одређеном року не отклони уочене неправилности,  не разматра се.

– Учеснику конкурса који није доставио образац предлога програма, не доставља се наведено обавештење и његова пријава се не разматра.

 1. Правни акти предвиђени Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Службени лист општине Варварин“, број 2/2020), а у вези расписаног конкурса, биће објављивани на интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs.

14. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.


Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години

ОБРАЗАЦ пријаве за удружења


Scroll Skip to content