Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Огласи

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу члана 4. став 7., и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник…


Јавни увид у Нацрт ППППН Појате Прељина прва фаза

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И И Н…


Интерни конкурс за попуњавање извршилачког места

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), и члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), Општинска…


Јавни оглас за мртвозорника

Ј А В Н И   О Г Л А С за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин за 2024.годину   I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван…


Увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Варварин

На основу члана 14. став 1., члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022), Општинска управа општине Варварин   ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО…


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ   I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радна места која се попуњавају: У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови архиве, архивског…


Оглас за доделу места за постављање киоска на јавним површинама

Јавне површине у централној зони Варварина дају се на привремено коришћење за постављање киоска по условима  утврђеним Одлуком о постављању киоска на јавним површинама (“Службени лист општине Варварин“, број 5/2017), Програмом за постављање киоска на јавним површинама  број 353-2/2023-III од 10.08.2023.године, а на основу Одлуке Општинског већа општине Варварин о расписивању овог огласа, број 353-2/2023-III…


РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – ДРУГА ФАЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) оглашава РАНИ ЈАВНИ…


ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е – 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – првафаза

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – прва фаза Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 144/22. Рани јавни увид одржаће…


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВАРВАРИН Расписују  јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години     I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и…


Scroll Skip to content