Opština Varvarin - iz vazduha

Огласи

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВАРВАРИН Расписују ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ   I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених…


Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВАРВАРИН Расписују ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ   I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција се додељује  у једнократном…


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ВАРВАРИН Расписују  јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години     I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и…


Конкурс доделу подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2023.годину

О Д Л У К А о расписивању конкурса за доделу подстицајних средстава  у пољопривредној производњи за 2023.годину  на подручју општине Варварин   I  У реализацији Програма мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Варварин за 2023. годину  расписују се конкурси за доделу  подстицајних средстава у пољопривредној производњи за 2023.годину на…


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ   I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радна места која се попуњавају:   У Одељењу за друштвене делатности и правне послове, радно место под бројем Послови повереника за избегла…


Јавна презентација урбанистичког пројекта – инвеститора ,,SPARROW’’ ДОО Варварин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО–КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/2019-Други…


Јавни оглас за мртвозорника

Ј А В Н И     О Г Л А С за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин за 2023.годину                I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и…


Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2022/2023. годину

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ     Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: –  другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), –  годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне…


Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче

  Општинска управа општине Варварин одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,…


Jавни увид плана детаљне регулације за регулацију улице ка цркви и гробљу у суваји

    ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,…


Scroll Skip to content