Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

Објављено: 28. јун 2024.

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића број 38.

            II Радно местa на којем се врши пријем:

             ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

             Радно место која се попуњавају:

  1. Послови архиве, архивског депоа, млађи референт, један извршилац.

          Опис послова: Обавља административне и техничке послове пријема и класификације решених предмета, одлагања, архивирања и развођења аката; води архивске књиге и других евиденција о архивираним предметима; обавља манипулативне послове преношења решених предмета након истека одређеног рока у архивски депо; води рачуна о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе, као и о поштовању прописаних рокова за архивирање предмета; обавља послове излучивања безвредног регистратурског материјала и предмета из архивског депоа по протеку рока чувања; издаје преписе решења и предмета из архиве на реверс; предаје архивску грађу органа општине надлежном архиву, и сарађује са архивом у смислу коришћења архивске грађе, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

 Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера.  Положен државни стручни испит. Најмање шест месеци  радног искуства у струци и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада:  Варварин, Марина Мариновића број 38

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

IV Поступак и начин провере компетенција

  1. Провера посебних функционалних компетенција:

2.1.За радно место под редним бројем 1 Послови архиве, архивског депоа: 

 Посебна функционална компетенција у одређеној области рада: 

* За посебну функционалну компетенцију „администартивно-технички послови вршиће се провера следећих знања и вештина:

– канцеларијско пословање,

– методе вођења интерних и доставних књига.

Провера наведених знања и вештина вршиће се путем усменом симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место- планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа ( Статут општине Варварин, Одлука о општинској управи, Кодекс понашања)- провераваће се путем усмене симулације.

  1. Завршни разговор са кандидатом у циљу процене његове мотивације за рад у органу, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа – усмено.

На завршни разговор са конкурсном комисијом позивају се само кандидати које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).“       

V Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Варварин,

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање укоје је разврстано радно место које се попуњава.

VI  Пријава на интерни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве :

Образац пријаве на конкурс се лично попуњава, пријава мора бити својеручно потписана и преузима се на сајту Општинске управе општине Варварин.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којиа се спроводи изборни поступак.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII  Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од када је интерни конкурс оглашен на сајту и огласној табли Општинске управе општине Варварин од 28.06.2024.године и истиче 05.07.2024.године.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Варварин,

Марина Мариновића број 38

са назнаком : За интерни конкурс за пријем у радни однос:

– Послови архиве, архивски депо, 

Докази који се достављају током изборног поступкакоји су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом

  • Оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  • Оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
  • Оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), за кандидате прибавља:

  • доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у обрасцу пријаве, у делу Изјава*, заокружи на који начин жели да се овај податак прибави из службене евиденције.

 

IX Место, дан и време провере компетенција кандидата у изборном поступку

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 06.07.2024. године са почетком у 8,00 часова у Варварину, Марина Мариновића број 38 о чему ће кандидати бити обавештени  телефонским путем, електронском поштом и поштом на бројеве односно адресе које су навели у пријави.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин

X Лице које је задужено за обавештења о конкурсу Дарко Дидић, број телефона : 062/972-76-73 сваког радног дана од 11 до 13.00 часова.

XI Објављивање огласа

Овај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Варварин https://www.varvarin.ls.gov.rs/ и огласној табли Општинске управе општине Варварин.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Scroll Skip to content