Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Објављено: 6. март 2023.

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радно место које се попуњава:

 

  1. У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови управљања ванредним ситуацијама, заштите и унапређења животне средине:

 

Опис послова: Учествује у изради  планске документације којом се уређује смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање отпорности и спремности појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа, заштита и спасавања људи, материјалних, културних и других добара, права и обавезе грађана, удружења, правних лица, органа општине, управљање ванредним ситуацијама, функционисање цивилне заштите, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање; учествује у предлагању организације цивилне заштите на подручју општине; обављања стручне и административне послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације; сарађује са органима других општина, округа и Републике Србије у области управљања ризицима и ванредним ситуацијама; обавља и друге послове у области заштите и спасавања утврђене позитивним законским прописима. Спроводи поступак и припрема решења по захтевима у вези процене утицаја на животну средину; поступа у својству заинтересованог органа код поступака процене утицаја пред надлежним министарством; води јавну књигу; одређује мере и услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; учествује у припреми, доношењу и реализацији планова и програма у области заштите животне средине; доставља податаке Агенцији за израду извештаја о стању животне средине; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине. Учествује у изради и спровођењу годишњег програма заштите земљишта; води базу података о стању и квалитету земљишта; доставља извештај мониторинга земљишта Агенцији; прикупља податке, формира и води локални регистар извора загађивања; предлаже опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове уништених јавних зелених површина; води податке о јавним зеленим површинама. Спроводи поступак издавања дозвола које у вези са управљањем отпадом издаје општина; води евиденције о издатим дозволама и доставља податаке Агенцији и министарству; даје мишљења у својству заинтересованог органа на захтев министарства у поступку издавања дозвола за управљање отпадом; учествује у изради и спровођењу локалног и регионалног плана управљања отпадом. Издаје дозволе за промет и коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију о издатим дозволама и доставља податке о издатим дозволама министарству. Учествује у изради планова и програма контроле квалитета ваздуха и праћење квалитета ваздуха; доставља податке о стању квалитета ваздуха Агенцији; издаје дозволе за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања. Утврђује мере и услове заштите од буке, учествује у одређивању акустичних  зона на територији општине и одређује мере забране и ограничења; учествује у припреми локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и стара се о његовом спровођењу; учествује у организацији спровођења мониторинга буке. Обавља и друге послове у области заштите животне средине утврђене позитивним законским прописима.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе.

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 

III Место рада: Место рада је Варварин.

 

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 07.03.2023. године и истиче 14.03.2023. године.

 

V Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу Дејан Бркић, службеник за управљње људским ресурсима у Општинској управи општине Варварин, контакт телефон 037/787171 односно 064/8720941 у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ИНТЕРНИ КОНКУРС“, или лично на писарници Општинске управе општине Варварин у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VII Датум оглашавања: 06.03.2023. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме и доказ о испуњењу услова додатних знања/испита.

Општинска управа општине Варварин ће увидом у персонална досијеа пријављених кандидата извршити проверу испуњености услова за распоређивање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава интерним конкурсом.

Кандидати нису дужни да прилажу доказе који су већ уложени у њихова персонална досијеа.

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције.

 

У изборном поступку проверавају се:

  • Опште функционалне компетенције:
  • „Организација и рад државних органа и органа локалне самоуправе“ – провераваће се путем теста (писмено).*
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).**
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем теста (писмено).***

 

*Напомена: Провера опште функционалне компетенције „Организација и рад државних органа и органа локалне самоуправе“, извршиће се путем теста (писмено) тако што ће кандидати одговарати на 10 (десет) питања из групе питања дате у прилогу конкурса под називом „Организација и рад органа“, која је објављена на интернет презентацији општине Варварин заједно са текстом конкурса.

**Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријаву достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

***Напомена: Провера опште функционалне компетенције „Пословна комуникација“, извршиће се путем теста (писмено) тако што ће кандидати одговарати на 10 (десет) питања из групе питања дате у прилогу конкурса под називом „Пословна комуникација“, која је објављена на интернет презентацији општине Варварин заједно са текстом конкурса.

 

  • Посебне функционалне компетенције:
  • Посебна функционална компетенција за област рада – општи управни поступак (Закон о општем управном поступку, „Службени гласник РС“, број 18/2016 и 2/2023 – Одлука УС РС. Аутентично тумачење – 95/2018) – провераваће се усмено путем симулације у разговору са конкурсном комисијом.
  • Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, „Службени гласник РС“, број 87/2018) – провераваће се усмено путем симулације у разговору са конкурсном комисијом.
  • Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити животне средине, „Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009- други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 – Одлука УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – други закон и 95/2018 – други закон), Закон о процени утицаја на животну средину, „Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009, и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, „Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) – провераваће се усмено путем симулације у разговору са конкурсном комисијом.

 

  • Понашајне компетенције:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се у разговору са конкурсном комисијом.

 

Провере компетенција обавиће Конкурсна комисија коју образује начелник Општинске управе општине Варварин у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин у време које одреди конкурсна комисија. О месту и времену вршења провере кандидати ће благовремено бити обавештени путем телефона који су дужни да наведу у својој пријави.

 

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин, а у складу са Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници у нижем звању који испуњавају услове за распоређивање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Варварин.

Интерни конкурс објављен је на огласној табли и интернет презентацији Општинске управе општине Варварин.

 

 

ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ДРЖАВНИХОРГАНА И ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА


Scroll Skip to content