Opština Varvarin

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Објављено: 15. јуна 2022.

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радна места која се попуњавају:

  1. У Одељењу за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода, радно место под бројем Послови канцеларијске контроле:

Опис послова: Прима, обрађује и уноси податке из пореских и других пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза; води поступак за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, пореза на имовину од пољопривреде и шумарства, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике;  прима, обрађује и уноси податке и доноси решења ради утврђивања накнаде за коришћење грађевинског земљишта; припрема нацрт уговора о уређењу грађевинског земљишта, утврђује елементе који утичу на уговор о уређењу грађевинског земљишта; Ажурира базу података пореза на имовину физичких лица, припрема базу података за штампу решења пореза на имовину физичких лица, припрема решења о утврђивању пореза на имовину за достављање и води евиденцију о току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења физичких лица из надлежности одељења, врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, разматра и припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава, врши контролу и спровођење ручних налога, припрема извештај у вези пореског књиговодства, учествује у изради пореског завршног рачуна, врши издавање пореских уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода, врши праћење и спровођење књиговодствених исправа, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и  начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе.

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

  1. У Одељењу за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода, радно место под бројем Послови наплате пореза и теренске контроле:

 

Опис послова: Проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника, врши теренску контролу  у пословним просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета контроле а на основу налога за контролу; у складу са законом обавља послове  контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода; припрема нацрт решења за отклањање утврђених неправилности у поступку контроле; контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем; учествује у изради нацрта пореског решења у теренској контроли; учествује у изради методолошких упутстава у вези теранске  контроле; учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода; припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга пореских обвезника; припрема нацрте решења о принудној наплати, води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода, води првостепени поступак по изјављеним жалбама, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и  начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе.

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

Број службеника: 1

 

III Место рада: Место рада за оба радна места је Варварин.

 

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 16.06.2022. године и истиче 23.06.2022. године.

 

V Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу Дејан Бркић, службеник за управљње људским ресурсима у Општинској управи општине Варварин, контакт телефон 037/787171 односно 064/8720941 у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ИНТЕРНИ КОНКУРС“, или лично на писарници Општинске управе општине Варварин у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VII Датум оглашавања: 15.06.2022. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме и доказ о испуњењу услова додатних знања/испита.

Општинска управа општине Варварин ће увидом у персонална досијеа пријављених кандидата извршити проверу испуњености услова за распоређивање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава интерним конкурсом.

Кандидати нису дужни да прилажу доказе који су већ уложени у њихова персонална досијеа.

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити  у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин у време које одреди конкурсна комисија, о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона који су дужни да наведу у својој пријави.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

За оба радна места под редним бројем 1. и 2. проверавају се:

  1. Закон о општем управном поступку (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 18/2016 Аутентично тумачење – 95/2018);
  2. Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – други закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – други закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, и 96/2021. Аутентично тумачење – 91/2015);
  3. Закон о порезима на имовину (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 26/2001, 42/2002 – Одлука СУС, 80/2002, 80/2002 – други закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – Одлука УС РС, 47/2013, 68/2014 – други закон, 95/2018, 99/2018 – Одлука УС РС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021);
  4. Закон о накнадама за коришћење јавних добара (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 95/2018 и 49/2019. Усклађене динарске износе – 86/2019, 156/2020 и 15/2021 – Допуна);
  5. Провера познавања рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Провере ће се вршити у усменом разговору са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин, а у складу са Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници у нижем звању који испуњавају услове за распоређивање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Варварин.

Интерни конкурс објављен је на огласној табли и интернет презентацији Општинске управе општине Варварин.

 

Интерни конкурс


Scroll Skip to content