Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког места

Објављено: 15. децембар 2023.

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021 и 92/2023), и члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), Општинска управа општине Варварин, а на основу решења начелника Општинске управе општине Варварин број 112-118/2023 од 15.12.2023. године, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 

I Организациони облик у коме се радно место попуњава: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радно место које се попуњава:

 

  1. У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови трезора:

 

Опис послова: Сагледава материјално-финансијски положај буџетских корисника и предлаже предузимање мера; учествује у пројектовању и праћењу прилива средстава за КРТ и захтева за плаћање расхода; учествује у дефинисању тромесечних, месечних и дневних квота преузетих обавеза и плаћања; утврђује квоте корисницима; припрема и саставља финансијски извештај за буџетску годину; оверава захтеве за промену апропријација; послове уноса апропријација и промене истих у трезору; обавља послове књижења у главној књизи трезора; израђује извештаје за ресорна министарства и Управу за трезор из делокруга рада одељења; ради на одржавању система класификације; води евиденцију о дуговањима КРТ и управља приливима по основу позајмљивања; ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава; обезбеђује ликвидност консолидованог рачуна трезора (КРТ); врши плаћање путем Електронског сервиса платног промета (елетронско плаћање); прати стање и врши контролу преузетих обавеза у Централном регистру фактура (ЦРФ) и благовремено обавештава одговорна лица о стању преузетих обавеза; доставља месечне извештаје о раду начелнику Одељења; обавља и друге послове који по природи и карактеру спадају у област трезора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе.

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 

III Место рада: Место рада је Варварин.

 

IV Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече 16.12.2023. године и истиче 23.12.2023. године.

 

V Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу Дејан Бркић, службеник за управљње људским ресурсима у Општинској управи општине Варварин, контакт телефон 037/787171 , мобилни 064/8720941, у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ИНТЕРНИ КОНКУРС“, или лично на писарници Општинске управе општине Варварин у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VII Датум оглашавања: 15.12.2023. године.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме и доказ о испуњењу услова додатних знања/испита.

Општинска управа општине Варварин ће увидом у персонална досијеа пријављених кандидата извршити проверу испуњености услова за распоређивање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава интерним конкурсом.

Кандидати нису дужни да прилажу доказе који су већ уложени у њихова персонална досијеа.

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције.

 

У изборном поступку проверавају се:

  • Опште функционалне компетенције:
  • „Организација и рад државних органа и органа локалне самоуправе“ – провераваће се путем теста (писмено).*
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).**
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем теста (писмено).***

 

*Напомена: Провера опште функционалне компетенције „Организација и рад државних органа и органа локалне самоуправе“, извршиће се путем теста (писмено) тако што ће кандидати одговарати на 10 (десет) питања из групе питања дате у прилогу конкурса под називом „Организација и рад органа“, која је објављена на интернет презентацији општине Варварин заједно са текстом конкурса.

**Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријаву достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

***Напомена: Провера опште функционалне компетенције „Пословна комуникација“, извршиће се путем теста (писмено) тако што ће кандидати одговарати на 10 (десет) питања из групе питања дате у прилогу конкурса под називом „Пословна комуникација“, која је објављена на интернет презентацији општине Варварин заједно са текстом конкурса.

 

  • Посебне функционалне компетенције:
  • Посебна функционална компетенција за област рада – општи управни поступак (Закон о општем управном поступку, „Службени гласник РС“, број 18/2016 и 2/2023 – Одлука УС РС. Аутентично тумачење – 95/2018) – провераваће се усмено у разговору са конкурсном комисијом.
  • Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему, „Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – други закон, 138/2022 и 92/2023) – провераваће се усмено у разговору са конкурсном комисијом.
  • Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о буџетском рачуноводству, „Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) – провераваће се усмено у разговору са конкурсном комисијом.

 

  • Понашајне компетенције:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се у разговору са конкурсном комисијом.

 

Провере компетенција обавиће Конкурсна комисија коју образује начелник Општинске управе општине Варварин у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин у време које одреди конкурсна комисија. О месту и времену вршења провере кандидати ће благовремено бити обавештени путем телефона који су дужни да наведу у својој пријави.

 

X Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин, а у складу са Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници у нижем звању који испуњавају услове за распоређивање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Варварин.

Интерни конкурс објављен је на огласној табли и интернет презентацији Општинске управе општине Варварин.

 


Scroll Skip to content