Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е – 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – првафаза

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е – 761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – првафаза

Објављено: 7. јуна 2023.

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА – прва фаза

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 144/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 8. до 22. јуна 2023. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно интернет страници града: Краљева и Крушевца и општина: Варварин, Ћићевац и Параћин.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 22. јуном 2023. године.


Scroll Skip to content