Opština Varvarin - Velika Morava

Јавна презентација урбанистичког пројекта – инвеститора ,,SPARROW’’ ДОО Варварин

Јавна презентација урбанистичког пројекта – инвеститора ,,SPARROW’’ ДОО Варварин

Објављено: 10. маја 2023.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/2019-Други закон, 9/20 и 52/21), организује

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ РЕТЕНЗИЈЕ ЗА АТМОСФЕРСКУ ВОДУ НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР. 4060, 4061/1, 4061/2, 4062 И 4063/1 КО ГОРЊИ КАТУН

ИНВЕСТИТОР: ,,SPARROW’’ ДОО ВАРВАРИН

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА У ПЕРИОДУ ОД 10.05.2023. ДО 17.05.2023.ГОДИНЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 7-15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 16

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА МОГУ СТАВИТИ ПРИМЕДБЕ И ДАТИ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ НА ПРИЈЕМНОМ ШАЛТЕРУ БР.1 У  УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН


Scroll Skip to content