fbpx
Opština Varvarin - iz vazduha

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче

Објављено: 2. новембра 2022.

 

Општинска управа општине Варварин одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/2019-Други закон, 9/20 и 52/21), организује

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА – ХЛАДЊАЧУ
НА К.П.БР 1595, 1596 И 1597 КО ЗАЛОГОВАЦ
ИНВЕСТИТОР: СТЕФАН АНТИЋ, ПАРЦАНЕ

 

Јавна презентација је организована у периоду од 02.11.2022. до 09.11.2022.године сваког радног дана у периоду од 7-15 часова у просторији општинске управе општине Варварин,
канцеларија број 16

сва заинтересована лица могу ставити примедбе и дати сугестије и предлоге у писаној форми на пријемном шалтеру бр.1 у услужном центру општинске управе општине Варварин


Scroll
Skip to content