Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање активности културно-уметничких друштава за 2024.годину

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање активности културно-уметничких друштава за 2024.годину

Објављено: 1. фебруар 2024.

ЈАВНИ     КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 

I

Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање културно – уметничких друштава из буџета општине Варварин  за 2024.годину.

 • Опредељеним износом од  1.200.000,00 динара за „Активности Културно – уметничких друштава“ реализују се активности КУД-ова сагласно Правилнику о критеријумима за расподелу средстава за манифестације, програме и активности од интереса за општину Варварин у области културе, број 644-4/2022-III од 21.07.2022.године,  средствима планираним Одлуком о буџету општине Варварин за 2024.годину (“Службени лист општине Варварин“, број 21/2023), у оквиру Раздела 5, Функц. клас. 820 Услуге културе, Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Активност 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, Економска класификација 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА.

 

II

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:

 1. да су субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021)
 2. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и уметности
 3. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом
 4. конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и

одржив финансијски план и неопходну документацију

 • оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
 • фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа
 • фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју
 • званичан доказ о рачуну у банци

III

Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по Конкурсу су:

 • циљ манифестације, програма
 • значај програма (локални, регионални, међународни)
 • број учесника
 • континуитет активности
 • остварене награде и признања

 

IV

Конкурс је отворен у периоду од 05.фебруара 2024. године до 20.фебруара 2024. године и објављује се на званичној интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs.

V

            Са подносиоцима изабраних пројеката и програма по овом конкурсу  председник Општине Варварин  закључује уговоре о њиховом финансирању, односно суфинансирању активности.

Изабрани подносиоци пријаве су дужни да поднесу извештај о реализацији активности, у сладу са чланом 78. Закона у култури и да изврше повраћај неутрошених средстава на рачун уплатиоца средстава сходно законским одредбама.

По завршетку активности, а најкасније до 25. децембра текуће године извештаје доставити комисији за правдање средстава, а која ће исте објединити након утврђеног наменског утрошка средстава и исти проследити Општинском већу на усвајање.

 

VI

 

Пријаве на конкурс  подносе се непосредно или путем поште на адресу:

Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38 37260 Варварин

у затвореној коверти, са назнаком –

 Комисија  за обраду конкурсне документације

 и правдање средстава

– ПРИЈАВА НА КОНКУРС –

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Конкурсна документација може се преузети са сајта општине Варварин или непосредним преузимањем у услужном центру  Општинске управе Варварин сваког радног дана у периоду од 07-15 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће бити разматране.

 Scroll Skip to content