Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 2024. годину

Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 2024. годину

Објављено: 5. април 2024.

На основу члана 20. и 44.Закона о локалној самоуправи ( “Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон), члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 36/2006), члана 60. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, бр. 5/2019), члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама бр. 110-9/2016-III од 01.03.2016.године, а у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2024. годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 21/2023),

Председник општине Варварин, расписује

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за финансирање пројеката цркава и верских заједница
из буџета општине Варварин за 2024. годину

I

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Варварин.

Одлуком о буџету општине Варварин за 2024.годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 21/2023) планирана су средства за дотације црквама и верским заједницама у укупном износу од 5.000.000,00 динара, по Пројекту 0602 – 4002 Подршка верским заједницама путем конурса, Функција 130, Економска класификација 481000 – Дотације.

II

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице које делују на територији општине Варварин и које програм од јавног интереса реализују на територији општине Варварин.

III

Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Варварин за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

 • Изградњу или обнову цркава и верских објеката
 • Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
 • Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

IV

Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за изградњу, обнову, адаптацију и текуће одржавање црквених и верских објеката јесу:

 • да подносилац програма има статус правног лица;
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Варварин;
 • да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Варварин;
 • карактер и значај програма;
 • капацитет за реализацију програма;
 • досадашња искуства у реализацији програма;
 • број корисника према којима је усмерен програм;
 • висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета Општине;
 • да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција;

 

 • Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.
 • Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године, односно до 31.12.2024.године, у ком року је корисник средстава дужан да поднесе извештај о реализацији и достави доказ о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором, односно да изврши повраћај неутрошених средстава.
 • Контролу наменског трошења буџетских средстава врши Стручна комисија а извештај подноси председнику Општине.

V

Пријаве на конкурс подносе се на јединственом обрасцу који је саставни део конкурсне документације и за сваки пројекат подноси се посебна пријава.

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 • Попуњен образац предлога пројекта (прилог 1.)
 • Потисану и оверену Изјаву (прилог 2.)
 • Предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску делатност)

Конкурс и потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно од 5.априла до 19.априла 2024.године

 • Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 7 00 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Варварин
 • као и на званичној интернет страници општине Варварин.
 • Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу:

ОПШТИНА ВАРВАРИН, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин За избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Варварин у 2024.год.

Особа за контакт: Јелена Весић, дипл.просторни планер, председник Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама

контакт телефон: 037 / 787 171 локал 146

На коверти обавезно назначити:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА
И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, НЕ ОТВАРАТИ!

Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотписане пријаве као и пријаве са непотпуном документацијим или поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК
Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине

 

Текст Јавног конкурса

ОБРАЗАЦ предлога пројекта – Прилог 1

И З Ј А В А – Прилог 2


Scroll Skip to content