Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница за 2023.годину

Јавни конкурс за финансирање пројеката верских заједница за 2023.годину

Објављено: 10. март 2023.

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С

за финансирање пројеката цркава и верских заједница

из буџета општине Варварин за 2023. годину

 

 

I

            Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу, адаптацију, текуће одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Варварин.

Одлуком о буџету општине Варварин за 2023.годину („Службени лист општине Варварин“, бр. 25/2022) планирана су средства за дотације црквама и верским заједницама у укупном износу од  5.000.000,00 динара, по Пројекту 0602 4002 Подршка верским заједницама путем конурса, Функција 130,  Економска класификација 481000 – Дотације.

II

      Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске заједнице  које делују на територији општине Варварин и које програм од јавног интереса реализују на територији општине Варварин.

 

III

      Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Варварин за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:

 

 • Изградњу или обнову цркава и верских објеката
 • Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
 • Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

IV

      Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за изградњу, обнову, адаптацију и текуће одржавање црквених и верских објеката јесу:

 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Варварин,
 • да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Варварин
 • карактер и значај програма,
 • капацитет за реализацију програма,
 • досадашња искуства у реализацији програма,
 • број корисника према којима је усмерен програм.
 • висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета Општине,
 • да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

 

 • Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена. 
 • Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека буџетске године односно до 31.12.2023.године, у ком року је корисник средстава дужан да поднесе извештај о реализацији и достави доказ о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором, односно да изврши повраћај неутрошених средстава. 
 • Контролу наменског трошења буџетских средстава врши Стручна комисија а извештај подноси председнику Општине.

 

V

Пријаве на конкурс подносе се на јединственом обрасцу који је саставни део конкурсне документације и за сваки пројекат подноси се посебна пријава.

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 

 

 

 • Предмер и предрачун радова ( за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску делатност)

Конкурс и потребни обрасци могу се преузети на интернет страници општине Варварин   www.varvarin.ls.gov.rs

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања односно од 10.марта до 25.марта 2023.године.

 

 • Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Варварин
 • као и на званичној интернет страници општине Варварин.
 • Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Варварин или поштом на адресу:

 

ОПШТИНА ВАРВАРИН, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин

За избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Варварин у 2023.год.

 

 • Особа за контакт: Александар Павић, телефон: 037 787 188

 

На коверти обавезно назначити:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА,  НЕ ОТВАРАТИ!

 

 • Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, неблаговремене пријаве, непотписане пријаве као и пријаве са непотпуном документацијим или поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати.

 

 


Scroll Skip to content