Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење Локалног антикорупцијског плана

Јавни конкурс за избор чланова радног тела за праћење Локалног антикорупцијског плана

Објављено: 25. августа 2022.

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин („Службени лист Општине Варварин“, број 20/2021), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин број 012-30/2022-III од 17. јуна 2022. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин на седници одржаној 25. августа 2022. године расписала је,

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА – ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

Позивају се грађани са територије општине Варварин да доставе кандидатуре у Локалном антикорупцијском форуму Општине Варварин.

Сваки подносилац пријаве треба да испуњава следеће услове:

  1. Да има пребивалиште на територији општине Варварин;
  2. Да није осуђиван на безусловну казну затвора, нити да се против њега води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, односно за прекршаје из закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, закона којим се уређује финансирање политичких активности, закона којим се уређује заштита узбуњивача, закона којим се уређује лобирање и закона којим се уређују јавне набавке;
  3. Да није јавни функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
  4. Да није члан политичке странке, као и да није носилац функције у политичкој странци, најмање у последњих 18 месеци;
  5. Да није запослено или радно ангажовано у органима и службама Општине Варварин.

Услови из тачке 1. и 2. доказују се на основу извода из службених евиденција, које Комисија прибавља службеним путем, уз сагласност кандидата.

Услови из тачке 3, 4. и 5. доказују се изјавом кандидата датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

            Подносиоци пријава за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (у даљем тексту: ЛАФ) треба да доставе Комисији за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Варварин следеће:

  1. Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне презентације општине Варварин),
  2. Изјаву о искуству кандидата за члана ЛАФ (преузети са званичне презентације општине Варварин),
  3. Изјаву о сагласности да општина за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања (преузети са званичне презентације општине Варварин);

Пријаве се достављају у затвореној коверти, на адресу:

Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин.

Јавни конкурс је отворен 10 (десет дан) .

Рок за пријаве почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине Варварин.

Додатне информације заинтересовани могу да добију од председника Комисије Јелене Весић, контакт телефон 037 487-171 лок. 105 или мобилни телефон: 064/2641262, email: jeca.vesic@gmail.com

Комисија прима и прегледа све пристигле пријаве и приложене доказе и проверава формалну испуњеност услова из овог конкурса.

Комисија саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају формалне услове за именовање за члана ЛАФ, ради спровођења поступка провере стручне оспособљености и знања.

Комисија доставља писано обавештење кандидатима, путем поште препоручено и електронским путем, о томе када и где отпочиње поступак провере стручне оспособљености и знања, најкасније три радна дана пре почетка тог поступка.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 1. овог члана, осим у случају да оправда свој изостанак, не позива се да учествује у наредном делу овог поступка.

Вредновање и рангирање кандидата за чланове ЛАФ, који испуњавају услове прописане конкурсом, врши се на основу оцене њихове стручне оспособљености и знања, применом следећих критеријума:

1)  знање  о антикорупцијским документима и прописима, које се вреднује између 0 и 4 бода;

2) познавање докумената и прописа који уређују систем локалне самоуправе, које се вреднује између 0 и 4 бода;

3) информисаност о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, која се вреднује између 0 и 4 бода;

4) лична мотивисаност за чланство у Радном телу, која се вреднује између 0 и 2 бода;

5) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана, које се вреднује између 0 и 9 бодова;

6) виђење места, улоге и активности Радног тела, које се вреднује између 0 и 6 бодова;

7) искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције, које се вреднује између 0 и 5 бодова;

8) искуство у активностима које су повезане са предлагањем или припремом или праћењем стратегија, акционих планова и прописа на нивоу јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине или Републике, које се вреднује између 0 и 5 бодова.

Испуњеност критеријума под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5. и 6 оцењује Комисија усменом провером кандидата, док увидом у податке из писане изјаве кандидата, која се подноси уз пријаву на конкурс, Комисија оцењује испуњеност критеријума под редним бројевима 7. и 8.

Бодовање се врши на основу оцена које по сваком критеријуму даје сваки од чланова  Комисије, након чега се број бодова сабира и дели са бројем чланова Комисије који су узели учешћа у бодовању по датом критеријуму.

По обављеном тестирању, редослед кандидата на листи одређује се према броју добијених бодова.

У случају да више кандидата оствари исти број бодова, предност ће имати кандидат који оствари већи број бодова применом следећег редоследа ових критеријума:

1) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана;

Комисија утврђује ранг листу са највише три кандидата за чланове ЛАФ, који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање прописане одлуком, најкасније 15 дана по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс.

Ранг листа објављује се на интернет презентацији општине Варварин и на огласној табле Општинске управе Варварин.

Подносиоци пријава имају право приговора на ранг листу у року од три дана од дана објављивања ранг листе.

Приговор се подноси  Општинском већу општине Варварин.

Најкасније осам дана по истеку рока за подношење приговора, Комисија доставља Општинском већу општине Варварин образложену коначну ранг листу са записником о изборном поступку, ради припреме предлога решења о именовању чланова ЛАФ.

Коначно решење о именовању чланова Радног тела доноси Скупштина општине Варварин.

 

Формулар пријаве

Ранг листа


Scroll Skip to content