Opština Varvarin - Velika Morava

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места на неодређено време

Објављено: 20. марта 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радна места која се попуњавају:

 

 1. У Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, радно место под бројем Послови управљања ванредним ситуацијама, заштите и унапређења животне средине:

 

Опис послова:

Учествује у изради  планске документације којом се уређује смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање отпорности и спремности појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа, заштита и спасавања људи, материјалних, културних и других добара, права и обавезе грађана, удружења, правних лица, органа општине, управљање ванредним ситуацијама, функционисање цивилне заштите, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање; учествује у предлагању организације цивилне заштите на подручју општине; обављања стручне и административне послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације; сарађује са органима других општина, округа и Републике Србије у области управљања ризицима и ванредним ситуацијама; обавља и друге послове у области заштите и спасавања утврђене позитивним законским прописима. Спроводи поступак и припрема решења по захтевима у вези процене утицаја на животну средину; поступа у својству заинтересованог органа код поступака процене утицаја пред надлежним министарством; води јавну књигу; одређује мере и услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; учествује у припреми, доношењу и реализацији планова и програма у области заштите животне средине; доставља податаке Агенцији за израду извештаја о стању животне средине; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине. Учествује у изради и спровођењу годишњег програма заштите земљишта; води базу података о стању и квалитету земљишта; доставља извештај мониторинга земљишта Агенцији; прикупља податке, формира и води локални регистар извора загађивања; предлаже опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове уништених јавних зелених површина; води податке о јавним зеленим површинама. Спроводи поступак издавања дозвола које у вези са управљањем отпадом издаје општина; води евиденције о издатим дозволама и доставља податаке Агенцији и министарству; даје мишљења у својству заинтересованог органа на захтев министарства у поступку издавања дозвола за управљање отпадом; учествује у изради и спровођењу локалног и регионалног плана управљања отпадом. Издаје дозволе за промет и коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију о издатим дозволама и доставља податке о издатим дозволама министарству. Учествује у изради планова и програма контроле квалитета ваздуха и праћење квалитета ваздуха; доставља податке о стању квалитета ваздуха Агенцији; издаје дозволе за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања. Утврђује мере и услове заштите од буке, учествује у одређивању акустичних  зона на територији општине и одређује мере забране и ограничења; учествује у припреми локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и стара се о његовом спровођењу; учествује у организацији спровођења мониторинга буке. Обавља и друге послове у области заштите животне средине утврђене позитивним законским прописима.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе.

 

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из научне области природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 

НАПОМЕНA:

* Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да испит положе у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.

** Кандидати који први пут заснивају радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу подлежу пробном раду од 6 (шест) месеци.

 

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције.

 

У изборном поступку проверавају се:

 • Опште функционалне компетенције:
 • „Организација и рад државних органа и органа локалне самоуправе“ – провераваће се путем теста (писмено).*
 • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).**
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем теста (писмено).***

*Напомена: Провера опште функционалне компетенције „Организација и рад државних органа и органа локалне самоуправе“, извршиће се путем теста (писмено) тако што ће кандидати одговарати на 10 (десет) питања из групе питања дате у прилогу конкурса под називом „Организација и рад органа“, која је објављена на интернет презентацији општине Варварин заједно са текстом конкурса.

**Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријаву достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

***Напомена: Провера опште функционалне компетенције „Пословна комуникација“, извршиће се путем теста (писмено) тако што ће кандидати одговарати на 10 (десет) питања из групе питања дате у прилогу конкурса под називом „Пословна комуникација“, која је објављена на интернет презентацији општине Варварин заједно са текстом конкурса.

 

 • Посебне функционалне компетенције:
 • Посебна функционална компетенција за област рада – општи управни поступак (Закон о општем управном поступку, „Службени гласник РС“, број 18/2016 и 2/2023 – Одлука УС РС. Аутентично тумачење – 95/2018) – провераваће се усмено путем симулације у разговору са конкурсном комисијом.
 • Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, „Службени гласник РС“, број 87/2018) – провераваће се усмено путем симулације у разговору са конкурсном комисијом.
 • Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити животне средине, „Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009- други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 – Одлука УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – други закон и 95/2018 – други закон), Закон о процени утицаја на животну средину, „Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009, и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, „Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) – провераваће се усмено путем симулације у разговору са конкурсном комисијом.

 

 • Понашајне компетенције:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се у разговору са конкурсном комисијом.

 

Провере компетенција обавиће Конкурсна комисија коју образује начелник Општинске управе општине Варварин у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин у време које одреди конкурсна комисија. О месту и времену вршења провере кандидати ће благовремено бити обавештени путем телефона који су дужни да наведу у својој пријави.

 

IV Место рада: Варварин.

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок за подношење пријаве почиње да тече од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Дејан Бркић, начелник Одељења за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, контакт телефон 037/787171, мобилни 064/8720941, у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“, или лично у Општинском услужном центру Општинске управе општине Варварин, Варварин, Марина Мариновића 34, у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VIII Услови за рад на радном месту:

Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • Оргинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења;
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 • Доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (решење којим се утврђује престанак радног односа, потврда органа у којем је раније радио, потврда органа у којем сада ради за кандидате који су у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

 

Државни службеник, односно службеник у органима аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврда да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, Аутентично тумачење – 95/2018) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Варварин на истој адреси као и овај конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка и у том случају није обавезан да попуњава напред наведену изјаву.

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити  у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, у Варварину. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин.

Овај оглас објављује се на web страници http://varvarin.org.rs/ у делу ОГЛАСИ, на огласној табли Општинске управе општине Варварин, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Данас“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Општине Варварин на којој је објављен оглас.

 

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 


Scroll Skip to content