fbpx
Opština Varvarin - iz vazduha

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Објављено: 27. јула 2022.

На основу члана 4. став 7., и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), а уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, по Закључку 51 број 112-2676/2022 од 29.03.2022. године, Општинска управа општине Варварин, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган – организациони облик у коме се радно место попуњава:

Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.

 

II Радна места која се попуњавају:

 1. У Одељењу за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода, радно место под бројем Послови канцеларијске контроле:

Опис послова:

Прима, обрађује и уноси податке из пореских и других пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза; води поступак за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, пореза на имовину од пољопривреде и шумарства, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике;  прима, обрађује и уноси податке и доноси решења ради утврђивања накнаде за коришћење грађевинског земљишта; припрема нацрт уговора о уређењу грађевинског земљишта, утврђује елементе који утичу на уговор о уређењу грађевинског земљишта; Ажурира базу података пореза на имовину физичких лица, припрема базу података за штампу решења пореза на имовину физичких лица, припрема решења о утврђивању пореза на имовину за достављање и води евиденцију о току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења физичких лица из надлежности одељења, врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, разматра и припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава, врши контролу и спровођење ручних налога, припрема извештај у вези пореског књиговодства, учествује у изради пореског завршног рачуна, врши издавање пореских уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода, врши праћење и спровођење књиговодствених исправа, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и  начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе.

 

Звање: Саветник

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови:Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Број службеника: 1

 1. У Одељењу за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода, радно место под бројем 11. Послови наплате пореза и теренске контроле:

Опис послова:

Проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника, врши теренску контролу  у пословним просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета контроле а на основу налога за контролу; у складу са законом обавља послове  контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода; припрема нацрт решења за отклањање утврђених неправилности у поступку контроле; контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем; учествује у изради нацрта пореског решења у теренској контроли; учествује у изради методолошких упутстава у вези теранске  контроле; учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода; припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга пореских обвезника; припрема нацрте решења о принудној наплати, води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода, води првостепени поступак по изјављеним жалбама, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и  начелника Општинске управе.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу, начелнику Одељења и начелнику Општинске управе.

 

Звање: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Стручна спрема: Стечено високо образовање из образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука – област правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Додатно знање/испити:  Положен државни стручни испит.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови:Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

Број службеника: 1

 

НАПОМЕНA:

* Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да испит положе у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.

** Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 (шест) месеци.

 

III Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 

За оба радна места под редним бројем 10. и 11. проверавају се:

 1. Закон о општем управном поступку (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 18/2016, Аутентично тумачење – 95/2018);
 2. Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – други закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – други закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 и 96/2021, Аутентично тумачење – 91/2015);
 3. Закон о порезима на имовину (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 26/2001, 42/2002 – Одлука СУС, 80/2002, 80/2002 – други закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – Одлука УС РС, 47/2013, 68/2014 – други закон, 95/2018, 99/2018 – Одлука УС РС, 86/2019, 144/2020 и 118/2021);
 4. Провера познавања рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Провере ће се вршити у усменом разговору са кандидатима и практичним радом на рачунару.

IV Место рада: Варварин.

 

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

 

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Марко Ђурђевић, шеф Одсека за утврђивање и наплату јавних прихода, контакт телефон 037/787171, мобилни 063/621131, у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“, или лично у Општинском услужном центру Општинске управе општине Варварин, Варварин, Марина Мариновића 34, у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

 

VIII Услови за рад на радном месту:

Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин.

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • Оргинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења;
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 • Доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (решење којим се утврђује престанак радног односа, потврда органа у којем је раније радио, потврда органа у којем сада ради за кандидате који су у радном односу у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Државни службеник, односно службеник у органима аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврда да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, Аутентично тумачење – 95/2018) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Варварин на истој адреси као и овај конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити  у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, у Варварину. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

 НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Варварин.

Овај оглас објављује се на web страници http://varvarin.org.rs/ у делу КОНКУРСИ, на огласној табли Општинске управе општине Варварин, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Данас“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Општине Варварин на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Јавни конкурс

Изјава


Scroll
Skip to content