fbpx
Opština Varvarin

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе

Објављено: 11. априла 2022.

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 

Орган у коме се положај попуњава:

Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

 

II Положај који се попуњава:

 • Начелник Општинске управе општине Варварин

Звање: положај у I групи

 

III Опис послова:

 • Представља и заступа Општинску управу; даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина извршавања послова и задатака; усклађује рад Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; одговара за законитост рада Општинске управе; решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица; доноси појединачна правна акта о радним односима запослених у Општинској управи; врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Општинској управи; решава о изузећу службеног лица у Општинској управи; стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад Општинске управе; врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и председника општине.

 

IV Место рада:

 • Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38, Варварин

 

V Трајање рада на положају:

 • Рад на положају траје 5 (пет) година.

 

VI Услови:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије,
 • стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмaње четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • положен државни стручни испит
 • најмање пет година радног искуства у струци,
 • познавање рада на рачунару ( MS Office пакет и интернет),
 • да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 • да раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

VII   Садржина пријаве на конкурс:

 • Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

            Пријава мора бити својеручно потписана.

 

VIII Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве:

 • Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу,, Данас“.

 

IX  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 1. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
 2. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 4. Доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 5. Оригинал или оверена фотокопија доказа од најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)
 6. Оригинал потврде да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса.Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије ,
 7. Доказ да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. (потврда органа за учеснике конкурса који су били у радном односу у наведеним органима) .

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

 

     Напомена:

   Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврда да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

    Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

     Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

     Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Варварин на истој адреси као и овај конкурс.

     Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

У изборном поступку проверавају се:

 • Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и познавање прописа којима се регулише рад Општинске управе, стручна оспособљеност за рад на положају, вештина комуникације и вештина рада на рачунару. 
 • Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено место службеника на положају, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Варварин, Марина Мариновића 38, у Варварину.
 • О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.
 • Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору и кроз увид у податке из пријаве Конкурсна комисија, и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе Конкурсне комисије.

XI  Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:

 • Ивана Шулић, дипл.правник, контакт телефон: 037/787-171.

Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана  у периоду од 07 – 15 часова.

 

XII  Адреса на коју се подносе пријаве:

 • Пријаве на конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Варварин, преко писарнице Општинске управе на адресу:

 

 • Општинска управа општине Варварин, 37260 Варварин, Марина Мариновића 38, лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком: „За Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Варварин – не отварати“

 

XIII   Начин оглашавања:

 • Овај оглас објављује се на web страници varvarin.ls.gov.rs у делу КОНКУРСИ, на огласној табли Општинске управе општине Варварин, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Данас“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Општине Варварин на којој је објављен оглас. 

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа,  Конкурсна комисија одбацује Закључком.

 

Конкусна комисија по истеку  рока за подношење пријава  спровешће изборни поступак увидом у приложену документацију и усменом провером  оспособљености кандидата само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове.  Кандидати међу којима се спроводи  изборни поступак биће обавештени о времену  и месту спровођења изборног поступка.

По окончаном изборном поступку, конкурсна комисија саставља листу од највише три кандидата  коју доставља Општинском већу који доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од пријема листе кандидата.

 

 • Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком року, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Варварин

Решење о образовању конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Варварин

Изјава – Образац I и Образац II

Решење о неуспеху јавног конкурса

 


Scroll
Skip to content