Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела

Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела

Објављено: 19. јануар 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Варварин за 2022. годину

 

I ПРЕДМЕТ

 

Предмет финансирања обухвата следеће:

1) набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 3 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;

Укупно средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива 360.000,00 динара

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
  • уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
 • да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kWh.;

 

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

 

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

 

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује:

1) за меру  из одељка I, тачка 1) која се односи на набавку и уградњу соларних панела , представља мањи износ од:

– 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 210.000 динара са ПДВ-ом, и;

– износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са  износом од 70.000 динара са ПДВ-ом;

 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

У неприхватљиве трошкове спадају:

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Пријава мора да садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности;
 • један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,
 • решење о озакоњењу или доказ да су започели поступак легализације
 • фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а коју грађанин изабере са листе;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један од претходних месеци..
 • Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника (Прилог 9).
 • Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила.
 • Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8).

 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Варварин и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
 • Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу.
 • Прилог 3 – Kритеријуми за избор пројеката.
 • Прилог 4 – Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта купца за :

Индивидуална домаћинства са директним мерењем;

Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године.

 • Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“.
 • Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом
 • Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем
 • Прилог 8 – Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву
 • Прилог 9: Изјава о сагласности власника

 

 

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници https://varvarin.ls.gov.rs/ и огласној табли Општине Варварин,

Конкурс је отворен закључно са даном 08.02.2023. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Варварин, или препоручено поштом на адресу:

Општина Варварин

Комисија за реализацију мера енергетске санације, улица Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 037/787 – 171 локал 143 и електронску адресу: e-mail: fratanja@gmail.com и jovsilv@yahoo.com

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Варварин https://varvarin.ls.gov.rs/

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • постојеће стање спољних зидова;
 • примарни начин грејања;
 • постојеће карактеристике спољне столарије;
 • К фактор заузетости површине за породичне куће;
 • коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

 

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3.

 

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка IX  Јавног позива.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка VI. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из одељка III Јавног позива, утврђује посебну прелиминарну ранг листу крајњих корисника за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива,  на основу бодовања према критеријумима из одељка IX Јавног позива.

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Листе из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине Варварин и званичној интернет страници Општине Варварин.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листа из става 4. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.

На листе из става 4. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листе из става 4. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидиране прелиминарне листе.

На основу листа из става 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката, са тих листа закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 10. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак првог следећег на листи за којег нису обезбеђена средства на основу прелиминарне листе.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија.

На основу записника из става 12. овог одељка комисија сачињава коначне листе крајњих корисника.

Листе из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

На листе из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначних листа крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу општине.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначне листе крајњих корисника.

Општинско веће општине Варварин доноси Решење о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске санације.

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима –  извођачима радова, а не домаћинствима, након што грађанин изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава општине).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

Саставни део уговора за меру уградње соларних панела  је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта(извођача радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију инсталацију могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а

Након завршетка радова за меру уградње соларних панела  потребно је да грађанин достави Комисији, доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању радова на уградњи соларних панела и остале инсталације  привредном субјекту (извођачу радова) (признаница/рачун).

Услови да општина пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) за меру уградње соларних панела  су:

 1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
 2. Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.
 3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача.

Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Општина/град неће уплатити средства додељена јавним позивом

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да износ субвенције не може бити већи од одобреног.

 

 


 


Scroll Skip to content