Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Јавни оглас за мртвозорника

Јавни оглас за мртвозорника

Објављено: 1. децембар 2023.

Ј А В Н И   О Г Л А С

за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин за 2024.годину

 

I Расписује се јавни оглас за одређивање до 11 доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе за територију општине Варварин (у даљем тексту: мртвозорника), на период од годину дана.

II Мртвозорник обавља непосредан преглед лица умрлих изван здравствене установе за целокупну територију општине Варварин, утврђује време и узрок смрти и издаје потврде о смрти, у складу са законом и Одлуком о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин (“Службени лист општине Варварин“, број 14/2018).

III Право учешћа на јавном огласу имају лица које испуњавају следеће услове:

 • завршен медицински факултет;
 • положен стручни испит;
 • искуство од најмање годину дана на пословима доктора медицине;
 • пребивалиште на територији општине Варварин.

IV Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни да доставе:

 1. радну биографију са контакт подацима;
 2. очитану личну карту;
 3. оверену копију дипломе о завршеном факултету;
 4. оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
 5. оверену копију дозволе за рад – лиценце издате од надлежне коморе (ако је кандидат у радном односу) или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 6. доказ о потребном радном искуству на пословима доктора медицине (оригинал потврде или уверења издатих од послодавца са ближим описом послова које је лице обављало);
 7. доказ да кандидат није осуђиван (уверење/потврда надлежне полицијске управе);

Напомена: У складу са Законом о општем управном поступку, кандидат може изабрати да давањем писане сагласноси овласти Општинску управу да може, за потребе Конкурса, да прикупи и обради и податке о личности о којима се води службена евиденција (тачка 7.)

V Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа на званичној интернет презентацији општине Варварин.

VI Пријаве на јавни оглас са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника у затвореној коверти, непосредном предајом на писарници Општинске управе Општине Варварин или препорученом поштанском пошиљком на адресу:

Општинска управа општине Варварин Комисија за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника са назнаком: Пријава на јавни оглас за избор мртвозорника за 2024. годину:

НЕ ОТВАРАТИ, ул. Марина Мариновића бр.38, 37260Варварин.

VII Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

VIII Рангирање подносилаца пријава вршиће се применом следећих критеријума:

 • дужина радног искуства у области здравствене заштите и
 • висина просечне оцене на студијама;

IX Уколико након спроведеног поступка оцењивања приложене документације, поједини кандидати буду подједнако рангирани, Комисија ће са сваким од наведених кандидата обавити усмену проверу и оцену:

 • познавања области утврђивања времена и узрока смрти и обдукције умрлих лица у складу са Законом о здравственој заштити и Одлуком о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин;
 • познавања области попуњавања и достављања потврде о смрти, као и матичних књига умрлих у складу са Законом о матичним књигама и Правилником о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти.

Комисија оцењује сваког кандидата понаособ, оценом од 1 до 5.

О датуму, времену и месту обављања усмене провере, Комисија обавештава кандидате благовремено, у писаном облику.

X Општинско веће ће, на основу мишљења и предлога Комисије за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника, одредити листу мртвозорника.

XI До окончања Огласа и одређивања листе мртвозорника од стране Општинског већа, мртвозорство ће обављати лекари –мртвозорници који су у ранијем периоду одређени за мртвозорнике.

XII Пријаве на јавни оглас са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима пријава, већ остају у документацији Комисије за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника.


Scroll Skip to content