Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Јавни позив на Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Јавни позив на Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Објављено: 27. јануар 2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години

I

НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Јавни позив за учешће на Kонкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години

(у даљем тексту: Конкурс), расписује се за суфинансирање пројеката:

 • производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин.

Циљеви Конкурса:

 • Подршка остваривању права грађана на јавно информисање на територији општине Варварин;
 • Подстицај медијског стваралаштва у области науке, културе и образовања;
 • Подршка производњи медијских садржаја и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група;
 • Развој медијског плурализма;

Предлози пројеката треба да су намењени јавном информисању грађана општине Варварин у следећим областима од јавног интереса:

 • о дешавањима на локалном нивоу значајних за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине Варварин;
 • медијски садржаји из области науке и образовања, здравства и социјалне заштите, културе и културног наслеђа, спорта, развоја туризма, пољопривреде и руралног развоја, заштити животне средине, заштити деце и омладине;
 • о људским правима, информисању особа са инвалидитетом и мањинских група које живе на територији општине;
 • комуналне теме, као и задовољавање потреба грађана општине Варварин за информацијама и садржајима из свих области живота.

II

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја у 2023. години, укупно износи  1.200.000,00 динара, у оквиру: Раздео 5 – Општинска управа, Програм  1201 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Функционална класификација 820 – Услуге културе, Економска класификација – 454 000.

Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику конкурса износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 900.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног Конкурсом.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III

ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Конкурсу могу учествовати:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2023. године.

IV

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Овај критеријум се ближе дефинише / оцењује кроз:

1.1. значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса у области јавног информисања, остваривања намене конкурса, усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група, заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;

1.2. утицај и изводљивост са становишта усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађености и изводљивости плана реализације пројекта, степена развојне и финансијске одрживости пројекта;

1.3. капацитете са становишта организационих и управљачких способности предлагача пројекта, неопходних ресурса за реализацију, стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;

1.4. буџет и оправданост трошкова са становишта прецизности и разрађености  буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;

 1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Овај критеријум се ближе дефинише/оцењује кроз:

2.1. да ли су учеснику Конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 • свакодневно јавно информисање о догађајима од локалног значаја (праћење свих манифестација и осталих дешавања на локалном нивоу и свакодневно извештавање путем вести);
 • доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијског садржаја већем броју корисника на територији општине Варварин;

V

РОКОВИ

Конкурс ће бити објављен на сајту општине Варварин  www.varvarin.ls.gov.rs  и у новинама  „Победа“  од 27.01.2023.године.

Рок за подношење пријава и пројеката је 20 дана и то до  16.02. 2023.године.

Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе општине Варварин.

Учесник Конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника Конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, се не разматра.

Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из овог члана и његов пројекат се не разматра.

Пројекат који је достављен након истека прописаног рока за подношење, не разматра се.

Одлуку о расподели средстава са образложењем у форми решења, доноси на основу предлога Комисије, председник Општине. Рок за доношење решења је 90 дана од дана закључења Конкурса.

Орган који је расписао Конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику Конкурса у електронској форми и објављује га на сајту www.varvarin.ls.gov.rs.

Поред решења, на сајту општине Варварин биће објављене и информације за све учеснике Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да у року од три дана од дана пријема обавештења доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељења.

На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта, а који Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе општине Варварин доставља у најкраћем могућем року учесницима Конкурса којима су одобрена средства.

Учесник Конкурса коме су одобрена средства, без одлагања, а најдуже у року од 7 дана, доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао Конкурс.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

VI

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Пријава се подноси путем јединствених образаца који су објављени на сајту www.varvarin.ls.gov.rs:

 • попуњен и оверен образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

 (Образац 1) – у 4 примерка

 (Образац 2) – у 4 примерка

Образци се  могу  преузети са сајта општине Варварин и достављају се у штампаној и електронској верзији (e-mailom на адресу kabinet@varvarin.ls.gov.rs).

Уз наведени образац неопходно је приложити:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре – фотокопија;
 2. решење о упису у Регистар медија Агенције за привредне регистре – фотокопија;
 3. овлашћење (дозвола) за пружање медијске услуге сагласно закону који регулише област електронских медија – фотокопија;
 4. оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и са назнаком:

„Пријава по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години“, или предати лично на писарници Општинске управе општине Варварин.

Конкурсни материјал се не враћа.

VII

ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ

 

На основу члана 15., 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), Општинско веће упућује Јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији да доставе своје предлоге за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години и уз то доставе:

 • биографију предложеног члана Комисије,
 • доказ о регистрацији удружења које је регистровано најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције. Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

Рок за подношење предлога кандидата је 20 дана и то најкасније до 16.02.2023.године.

Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин, са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за  суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Варварин у 2023. години – предлог за Комисију“ – или предати лично на писарници Општинске управе општине Варварин.

 

Решење о именовању и образовању комисије

Решење о расподели средстава

Образац извештаја о реализацији програма

Финансијски извештај – спецификација појединачних трошкова


Scroll Skip to content