Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Јавни позив за доделу помоћи пакета хране најугроженијим породичним домаћинствима избеглица и интерно расељених лица која бораве на територији општине Варварин

Јавни позив за доделу помоћи пакета хране најугроженијим породичним домаћинствима избеглица и интерно расељених лица која бораве на територији општине Варварин

Објављено: 28. мај 2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу помоћи пакета хране најугроженијим породичним домаћинствима избеглица и интерно расељених лица која бораве на територији општине Варварин

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је једнократна помоћ у пакетима хране (у даљем тексту Помоћ)

 

УСЛОВИ

 

          Право на Помоћ могу да остваре породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица са боравиштем у општини Варварин, без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. Да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према  последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

Поред услова из става 1. овог члана, потребно је и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуне и један од следећих услова:

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању;
 2. 2. трочлано и вишечлано породично домаћинство са дететом/децом до навршених 18 година живота;
 3. домаћинства са лицем којем је утврђен смањен или потпуни губитак радне способности или телесно оштећење (80% и више процената нвалидитета);
 4. породична домаћинства са чланом породице са тешким обољењем и то: малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, деца са инвалидитетом или сметњама у развоју итд.;
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година;
 6. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота);
 7. једночлана породична домаћинства са лицем преко 60 година живота и
 8. породице са жртвом сексуалног/породичног насиља.

 

За породична домаћинства са чланом породице са тешким обољењем из става 2. Тачке 4. Овог члана, није обавезан услов који се односи на месечне приходе породице по члану породичног домаћинства  из става 1. овог члана.

Помоћ се одобрава једнократно кроз куповину и доделу пакета хране, у укупном износу до 6.000,00 динара по породици, у складу са Уговором.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

       

Уз пријаву за доделу Помоћи, која се подноси у општини Варварин, подносилац пријаве уз захтев доставља и следеће доказе:

– фотокопије важећих избегличких/расељеничких легитимација (обавезно за подносиоца пријаве);

– фотокопије личних карата Републике Србије (очитане уколико су у питању биометријске карте са чипом) за сва лица старија од 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);

– важећа пријава боравишта на територији општине Варварин (обавезно за подносица пријаве који је евидентиран као интерно расељено лице);

– доказ о приходима за све пунолетне чланове домаћинства и то: потврда послодавца о висини нето зараде за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, уверење из Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених лица, чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, потврда ПИО ФОНДА да лице остварује/не остварује право на пензију, оверена лична изјава код надлежног органа да лице остварује или не остварује приходе;

– медицинска документација не старија од годину дана;

– решење надлежног органа о смањеном или потпуном губитку радне способности/телесном оштећењу/сметњама у развоју

– жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад и

– једнородитељске породице: потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код Јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу.

Докази из става 1. алинеје 1. до 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева тражи на увид оригинална документа.

Комисија ће изводе из књиге рођених за малолетну децу прибавити службеним путем.

Комисија, по потреби, може од сваког подносиоца пријаве да затражи додатна документа и има право да врши проверу веродостојности приложене документације путем увида у оригинале или на други одговарајући начин.

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању – 30 бодова;
 2. жртве сексуалног/породичног насиља – 30 бодова;
 3. трочлано и вишечлано породично домаћинство са децом до навршених 18 година живота – 20 бодова;
 4. домаћинства са лицем којем је утврђен инвалидитет (80% и више процената нвалидитета)/ домаћинства са чланом породице са тешким обољењем – 20 бодова;
 5. једночлана домаћинства са лицем преко 60 година живота – 20 бодова;
 6. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику – 20 бодова;
 7. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година – 10 бодова;
 8. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота) – 10 бодова.

 

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју општине Барварин  у оквиру које конкурише за Помоћ и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Захтев са траженом докуметацијом предати на Писарници Општинске управе Варварин са назнаком – Комисији за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расењених лица на територији општине Варварин – НЕ ОТВРАТИ

Јавни позив је отворен од 28.05.2024.године  закључно са 04.06.2024.године

Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.

Пријавни обрасци се могу преузети код поверника за избеглице или на сајту општине www.varvarin.ls.gov.rs.

Информације  се могу добити код повереника за избеглице на телефон бр.037/787-171.

                        КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

  


Scroll Skip to content