fbpx
Opština Varvarin

Jавни увид плана детаљне регулације за регулацију улице ка цркви и гробљу у суваји

Jавни увид плана детаљне регулације за регулацију улице ка цркви и гробљу у суваји

Објављено: 26. септембра 2022.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-други закон, 9/20 и 52/21), организује

ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ УЛИЦЕ КА ЦРКВИ И ГРОБЉУ У СУВАЈИ

ЈАВНИ УВИД ЈЕ ОРГАНИЗОВАН У ПЕРИОДУ ОД 23.09.2022.ГОД. ДО 23.10.2022.ГОДИНЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ ОД 7-15 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 16

СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА МОГУ СТАВИТИ ПРИМЕДБЕ И ДАТИ СУГЕСТИЈЕ И ПРЕДЛОГЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ НА ПРИЈЕМНОМ ШАЛТЕРУ БР.1 У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 


 


Scroll
Skip to content