Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Јавни увид у Нацрт ППППН Појате Прељина прва фаза

Јавни увид у Нацрт ППППН Појате Прељина прва фаза

Објављено: 27. децембар 2023.

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А

М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д

У

Н А Ц Р Т  И З М Е Н А  И  Д О П У Н А  П Р О С Т О Р Н О Г  П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е
Н А М Е Н Е  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О П У Т А  Е- 7 6 1 , Д Е О Н И Ц А

П О Ј А Т Е – П Р Е Љ И Н А – П Р В А  Ф А З А

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г К О Р И Д О Р А
А У Т О П У Т А Е- 7 6 1 , Д Е О Н И Ц А П О Ј А Т Е – П Р Е Љ И Н А – П Р В А Ф А З А

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног
коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (у даљем тексту: Просторни план) и Извештај о
стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана на животну средину, одржаће се
ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ ДО 23. ЈАНУАРА 2024. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА,
сваког радног дана у згради градске управе града: Краљева и Крушевца и општинске управе
општине: Варварин, Ћићевац и Параћин, као и на интернет страници Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана могу доставити у писаној форми,
градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 23. јануаром 2024. године, или
директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање
и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у Крушевцу, у петак 12. јануара 2024.
године са почетком у 11,00 часова, у згради градске управе, Газиместанска бр. 1, Крушевац.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак,
2. фебруара 2024. године са почетком у 11,00 часова, у згради градске управе, Газиместанска бр. 1,
Крушевац.
Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у
писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој
примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.


Scroll Skip to content