Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin

Јавно обавештење организацијама у области спорта

Јавно обавештење организацијама у области спорта

Објављено: 8. септембар 2023.

Ј А В Н О   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

 

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2024.ГОДИНУ

 

ДА ДОСТАВЕ

ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2024.ГОДИНУ

 

I

           Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са територије општине Варварин подноси Спортски савез општине Варварин, Општинском већу општине Варварин са свим поднетим појединачним предлозима подносиоца прeдлога годишњих програма организација у области спорта са територије општине Варварин,  у складу са чл.137. став 1. и  чл.138. ст.5. Закона о спорту.

Износ средстава за финансирање програма биће опредељен Одлуком о буџету општине Варварин за 2024. годину, по претходно спроведеној процедури одобравања програма и додели средстава на име годишњих програма, од стране Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у складу са програмским календаром из члана 117.Закона о спорту.

II

             Област/ и потреба и интереса грађана за које се подносе предлози годишњих програма утврђени су чланом 137. став 1. Закона о спорту.

III

           Предлоге годишњих програма за 2024.годину подноси надлежни територијални спортски савез општине Варварин, који програме подноси у своје и у име организација у области спорта са седиштем на територији општине Варварин  (збирни предлог и засебно за сваког носиоца програма и за сваку од области из чл.137. ст.1. Закона) и уз предлог програма документација којом се доказује испуњеност прописаних критеријума за остваривање општег интереса у области спорта у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Варварин број 110-4/2017-III од 17.02.2017.године.

 

IV

            Предлог програма садржи детаљне податке о:

1)  носиоцу програма;

2)  области општег интереса у којој се остварује програм;

3)  учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;

4)  циљевима и очекиваним резултатима,укључујући које ће проблеме програм решити и

којим групама популације и на који начин ће програм користити;

5)  врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма,односно

обављања активности;

6)  како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);

7) буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама

трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;

8) временском плану употребе средстава (временски период у коме се средства потреба и

рокови у којима су потребна),

9) начину праћења реализације програма и евалуације резултата;
10) претходном и будућем финансирању организације и програма.

 

 • Уз предлог годишњег програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5.став 10. Закона о спорту лица која учествује у реализацији програма

 

V

Предлог програма мора да задовољава следеће критеријуме:

 • да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног Законом;
 • да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;
 • да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном обавештењу;
 • да се реализује на територији општине Варварин, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
 • да ће се реализовати у текућој години.

 

VI

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

 • да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене најосновније информације о организацији и предложеном програму и које је потписало лице овлашћено за заступање организације;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном прописаном обрасцу,језиком и писмом у службеној употреби;
 • да је потпун, јасан,прецизан и садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

 

 

Образац предлога програма, односно апликациони формулар на коме се доставља предлог програма је: Образац 1-Предлог годишњих програма организација у области спорта; Образац – Упитник за категоризацију спортских организација; Образац 11-Изјава о партнерству; Образац 12- Пропратно писмо за реализацију финансирања Годишњих програма спортских организација; Образац 13- Изјава; Фотокопија оснивачког акта или Статута; Фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину; Писану изјаву о обезбеђивању сопственог новчаног учешћа у суфинансирању пројекта; Потврду надлежне институције о постигнутим успесима и оствареним резултатима у претходној години; Да под материјалном и кривичном одговорнишћу изјављује да је учествовао или није на Конкурсу за доделу средстава на нивоу јединице локалне самоуправе, Републике Србије и другог правног лица, као и да ли је добио средства  са других нивоа.

 • Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.

 

VII

          Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се и писана изјава лица овлашћеног за заступање прeдлагача, односно носиоца програма да не постоје препреке из члана 5.Правилника.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма треба бити достављен и у електронској форми (CD, флеш).

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт диск или флеш меморија (CD, флеш), достављају се у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично на адресу: Спортски савез општине Варварин, ул.Светог Саве бб Варварин.

 

VIII

         Јавно обавештење се објављује на интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs

 

Предлози програма се достављају на прописаним обрасцима који су саставни део овог јавног позива, а могу се преузети на званичној интернет страни општине Варварин и код надлежних служби општине Варварин.

 

 • Рок за подношење предлога годишњих програма организација у области спорта Спортском савезу општине Варварин је до 20.октобра 2023.године.

 

 • Спортски савез општине Варварин ће до 20.новембра 2023.године доставити утврђене коначне ( ревидиране ) предлоге годишњих програма спортских организација Стручној комисији за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и контролу реализовања програма и наменског коришћења средстава из буџета Општине Варварин, која исте упућује Општинском већу општине Варварин до 20. децембра 2023.године.

Scroll Skip to content