fbpx
Opština Varvarin - iz vazduha

Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2022/2023. годину

Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2022/2023. годину

Објављено: 15. новембра 2022.

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

 

Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали:

–  другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),

–  годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) и

–  годину трећег степена студија (докторске студије),

на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, на режиму финансирања из буџета Републике Србије,  под следећим условима:

 

 • да је држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији општине Варварин или избегло и расељено лице са боравиштем на територији општине Варварин, најмање 5 година пре расписивања конкурса,
 • да постижу резултате у студирању изражене кроз високу просечну оцену од најмање 8 на претходној години студија,
 • да није корисник републичког кредита или стипендије,
 • да није у радном односу.

 

 • Право на стипендију остварују студенти најдуже до навршене 26. године старости а студенти докторских студија до навршене 29.године.
 • Стипендија се може доделити, у складу са условима конкурса и студентима који су током школовања променили високошколску установу.
 • Право на стипендију се не може остварити два пута за исти степен и исту годину студија.

 

Пријаве, са кратком биографијом на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана расписивања конкурса.

Уз пријаву на конкурс студенти подносе следећу документацију.

 

 1. Потврду – уверење факултета о уписаној наредној години студија са просеком оцена из претходне године студија од најмање 8,

 

 1. Уверење о пребивалишту односно боравишту,

 

 1. Oчитану личну карту и копију текућег рачуна,

 

 1. Потврду – уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – Испоставе у Варварину, да нису у радном односу.

 

Пријавe са потребном документацијом подноси се непосредно предајом преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу: Општина Варварин – Комисија за стипендирање студената, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин са назнаком “Пријава на конкурс за доделу стипендија за студенте за 2022/2023.годину“, у року од 15 дана од дана расписивања конкурса.

Конкурс се објављује на веб-сајту општине Варварин, www.varvarin.ls.gov.rs и на огласној табли Општинске управе општине Варварин.

 

Пријава за конкурс може се преузети у Општинском услужном центру ОУ Варварин

односно са веб–сајта општине Варварин: www.varvarin.ls.gov.rs

 

Конкурс је отворен од 15.11. до 30.11.2022.године.

Ближе информације:

контакт телефон 037/787-171,783-100 локал 137.

Марија Ђорђевић, председник Комисије

 

Текст Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2022/2023. годину

Образац Пријаве на конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2022/2023. годину


Scroll
Skip to content