Opština Varvarin

Архива

Информисање бирача о републичком референдуму и Акт о промени Устава Републике Србије

  На основу члана 203. став 7. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06) и члана 13. и 18. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС”, број 111/21), Народна скупштина Републике Србије, на Осмој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 30. новембра 2021. године, донела је Одлуку о расписивању републичког референдума ради…


Оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН и расписује   О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВАРВАРИН   I – Предмет јавног надметања – Расписује се оглас за давање…


Јавне консултације за пројекат реконструкције фасаде на објекту Општинске библиотеке

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ И ЗАМЕНИ ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ НА КП. БР. 90/7 КО ВАРВАРИН ВАРОШ У ВАРВАРИНУ“   На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019.…


Увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Варварин

  На основу члана 14. став 1., члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012 и 88/2018), Општинска управа општине Варварин   ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА…


Јавна расправа о Нацрту плана развоја општине Варварин за период од 2021. до 2028. године

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПЕРИОД ОД 2021 ДО 2028. ГОДИНЕ     I У поступку припреме Плана развоја општине Варварин за период од 2021 – 2028.године ( у даљем тексту: План развоја), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу.   II Јавна расправа о Нацрту Плана развоја…


Рани јавни увид улице ка цркви и гробљу у Суваји

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО–КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 45 а Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19,…


Јавна презентација – пословног објекта инвеститора ,,SPARROW’’ ДОО Варварин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/2019-Други…


Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2021/2022. годину

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ   Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) и годину трећег степена студија…


Јавна расправа о Нацрту ЛАП општине Варварин за период од 2022. до 2025. године

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. ГОДИНЕ     I   У поступку припреме Локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период од 2022. до 2025. године  ( у даљем тексту: ЛАП ), Општинско веће општине Варварин организује и спроводи јавну расправу. II  Јавна расправа о Нацрту…


Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Варварин за 2022.годину

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2022.ГОДИНУ СА ПОЗИВОМ ГРАЂАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ   I Општинско веће општине Варварин, у поступку припреме Одлуке о буџету општине Варварин за 2022.годину, организује и спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Варварин за 2022.годину ( у даљем тексту:…


Scroll Skip to content