Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Огласи

Конкурс за доделу стипендија за студенте за школску 2022/2023. годину

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ     Право на студентску стипендију имају студенти који су у текућој школској години први пут уписали: –  другу годину студија првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), –  годину другог степена студија (мастер академске студије, специјалистичке струковне…


Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче

  Општинска управа општине Варварин одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,…


Jавни увид плана детаљне регулације за регулацију улице ка цркви и гробљу у суваји

    ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,…


Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и…


Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА I Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Општина Варварин – Општинска управа, Варварин, Марина Мариновића 38.   II Радна места која се попуњавају: У Одељењу за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода – Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода, радно место под бројем…


Scroll Skip to content