Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Година издања: 2018.

Регистар прописа објављених у Службеном листу општине Варварин у 2018.години

Величина фајла: 348 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 15 од 28. 12. 2018.године

Величина фајла: 256 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

31. Решење о разрешењу и именовању чланa Управног одбора Предшколске установе “Наша радост“ Варварин 525
32. Решење о разрешењу и именовању члана и заменика члана
Изборне комисије општине Варварин у сталном саставу 526

51. Закључак о усвајању финансијског плана Скупштине општине за 2019.годину 527
52. Закључак о усвајању финансијског плана Председника општине за 2019.годину 527
53. Закључак о усвајању финансијског плана Oпштинског већа за 2019.годину 528
54. Закључак о усвајању финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2019.годину 528
55. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске управе за 2019.годину 529
56. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске управе – Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин за 2019.годину 529
57. Закључак о усвајању Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2019.годину на подручју општине Варварин 530
58. Закључак о усвајању финансијског плана Општинског штаба за ванредне ситуације за 2019.годину 530
59. Закључак о усвајању финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2019.годину 531
60. Закључак о усвајању финансијског плана месних заједница за 2019.годину 531
61. Закључак о усвајању финансијског плана Kанцеларије за младе за 2019.годину 532
62. Закључак о усвајању финансијског плана Финансијски план Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин за 2019.годину 532
63. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2019.годину 533
64. Закључак о усвајању финансијског плана Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2019.годину 533
65. Закључак о усвајању финансијског плана Спортског центра “Темнић“ Варварин за 2019.годину 534
66. Закључак о усвајању финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац за 2019.годину 534
67. Закључак о усвајању финансијског плана Црвеног крста Варварин за 2019.годину 535
68. Закључак о усвајању Извештај Републичког хидрометеоролошког завода 535


Службени лист број 14 од 20. 12. 2018.године

Величина фајла: 1997 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

45. Одлука о Буџету општине Варварин за 2019. годину 410
46. Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама 447
47. Одлуку о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Варварин 449
48. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2019. годину 475
49. Одлука о давању сагласности на програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2019.годину 477
50. Одлука о давању сагласности на програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2019.годину 477
51. Одлука о давању сагласности на програм пословања и финансијски план Јавног предузећа “Расвета Варварин“ Варварин за 2019.годину 478
52. Одлуку о давању сагласности на програм коришћења субвенција Јавног предузећа “Расвета Варварин“ Варварин за 2019.годину 478
53. Одлуку о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења 479
54. Одлука о јавном превозу путника на територији општине Варварин 484
55. Одлука о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин 493
56. Одлуку о димничарским услугама 498
57. Одлуку о обављању комуналне делатности зоохигијене 501
58. Одлука о окончању поступка ликвидације над Јавним предузећем за изградњу заједничког водовода “Морава“ Варварин – Ћићевац у ликвидацији 506
59. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин 507

 

30. Решење о именовању чланова Општинског Савета родитеља општине Варварин 508

3. Програм развоја општине Варварин за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину 510

3. Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин 520


Службени лист број 13 од 13. 12. 2018.године

Величина фајла: 478 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин 400


Службени лист број 12 од 30.11.2018.године

Величина фајла: 2117 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

38. Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему локалне самоуправе општине Варварин за 2018. године 343
39. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Варварин 345
40. Одлука о давању сагласности на промену назива Спортско туристичког центра “Темнић“ Варварин 346
41. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Варварин 347
42. Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Варварин 348
43. Одлука о једнократној новчаној помоћи 349
44. Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Варварин 350

23. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Општинске библиотеке у Варварину 351
24. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Мирко Томић“ у Обрежу 351
25. Решење o разрешењу и именовању члана Комисије за прописе 352
26. Решење o разрешењу и именовању члана Савета за привреду и јавне службе 353
27. Решење o о давању сагласности на Статут Спортског центра “Темнић“ Варварин 353
28. Решење o о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2018-2019 годину 354
29. Решење o образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Варварин 354

50. Закључак о о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2018.годину за период јануар – септембар 2018.године 357

2. Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Варварин за 2019.годину 395


Службени лист број 11 од 22. 11. 2018.године

Величина фајла: 250 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Варварин 341


Службени лист број 10 од 11. 10. 2018.године

Величина фајла: 241 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

2. Правилник о ближим условима, критеријумима и поступку реализације мера популационе политике општине Варварин 334


Службени лист број 9 од 19. 9. 2018.године

Величина фајла: 1838 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

33. Одлука о трећем ребалансу Буџета општине Варварин за 2018.годину 284
34. Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Варварин и избору новог члана Општинског већа општине Варварин 321
35. Одлука о додели признања и награда општине Варварин 322
36. Одлука о приступању доношења Статута општине Варварин 325
37. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Варварин за 2018.годину 326

22. Решење о давању сагласности ПУ “Наша радост“ Варварин на већи број уписане деце по васпитним групама 327

40. Закључак о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2018.годину за период јануар – јун 2018.године 327
41. Закључак о о усвајању Извештаја о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра “Крушевац“ за период 15.04.-15.07.2018. године 328
42. Закључак о о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2017 – 2018 годину 329
43. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2018.годину 329
44. Закључак о усвајању трећа измена Финансијског плана ПУ “Наша радост“ Варварин за 2018.годину 330
45. Закључак о усвајању измене Финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац 330
46. Закључак о усвајању измене Финансијског плана Спортско туристичког центра “Темнић“ Варварин за 2018.годину 331
47. Закључак о усвајању треће измене Финансијског плана Општинског правобранилаштва општине Варварин за 2018.годину 332
48. Закључак о трећа измена Финансијског плана Општинске управе општине Варварин за 2018.годину 332
49. Закључак о пета измена Финансијског плана Општинске управе општине Варварин – Капитални пројекти и остали програми и активности за 2018.годину 333


Службени лист број 8 од 12. 7. 2018.године

Величина фајла: 3359 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

28. Одлука о другом ребалансу Буџета општине Варварин за 2018.годину 193
29. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Варварин за 2018.годину 221
30. Одлука о усвајању годишњег општинског акционог плана за смањење раног напуштања школе – осипања из сустема образовања за 2018.годину 222
31. Одлука о давању сагласност на Одлуку Надзорног одбор Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин 222
32. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног предузећа “Расвета Варварин“ Варварин за 2018.годину 223

18. Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа “ Варварин“ Варварин 224
19. Решење о о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Расвета Варварин“ Варварин 225
20. Решење o именовању директора Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин 226
21. Решење o именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин 227

31. Закључак о усвајању Извештаја Савета за безбедност саобраћаја 229
32. Закључак о усвајању друге измене Финансијског плана Општинске управе општине Варварин за 2018.годину 230
33. Закључак о усвајању четврте измене Финансијског плана Општинске управе општине Варварин – Капитални пројекти и остали програми и активности за 2018.годину 230
34. Закључак о усвајању друге измене Финансијског плана Општинског правобранилаштва општине Варварин за 2018.годину 231
35. Закључак о усвајању измене Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2018.годину 231
36. Закључак о усвајању измене Финансијског плана ПУ “Наша радост“ Варварин за 2018.годину 232
37. Закључак о усвајању измене Финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац 233
38. Закључак о усвајању измене Финансијског плана Јавног предузећа “Морава“ – у ликвидацији за 2018.годину 233
39. Закључак о усвајању измене Финансијског плана СТЦ “Темнић“ Варварин за 2018.годину 234

2. Oперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Варварин за 2018. годину 235
3. Годишњи општински акциони план за смањење раног апуштања школе – осипања из система образовања за 2018. годину 280


Службени лист број 7 од 12. 6. 2018.године

Величина фајла: 2105 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

24. Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2017. годину 140
25. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин 184
26. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин 185
27. Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Варварин и избору новог члана Општинског већа општине Варварин 186

16. Решење o разрешењу и именовању члана Савета за буџет и финансије 187
17. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за кадровска и административно-мандатна питања 188

26. Закључак о усвајању Извештаја независног ревизора о завршном рачуну за 2017.годину Oпштине Варварин са стањем на дан 31.децембар 2017.године 188
27. Закључак о прихватању Споразума о мирном решењу спора који су дана 05.06.2018.године закључили Општина Варварин и Месна заједнице Бошњане са Предрагом Јеремићем из Бошњана 189
28. Закључак о прихватању предлог председника Општине Варварин и председника Скупштине општине о покретању поступка пред надлежним органима 189
29. Закључак о измени и допуни Закључка o утврђивању предлога Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за разрешење и именовање председника, чланова и њихових заменика Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта 189
30. Закључак о измени Финансијског плана коришћења средстава буџета у 2018.години Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин 191


Scroll Skip to content