Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Година издања: 2020.

Регистар прописа објављених у Службеном листу општине Варварин у 2020. години

Величина фајла: 364 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 40 од 30. 12. 2020.године

Величина фајла: 304 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. Пословник о раду Општинског већа општине Варварин ……………………………… 563

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

44. Одлука о одлагању расписивања избора за Савете месних заједница на територији општине Варварин ……………………………………………….. 569
41. Закључак о усвајању Извештаја председника општине Варварин – 100 дана рада локалне власти …………………………………………………… 570

АКТА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

11. Закључак о укидању забране рада свих шарених пијаца на територији општине Варварин ……………………………………………………………………. 571


Службени лист број 39 од 18. 12. 2020.године

Величина фајла: 5306 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

32. Одлука о буџету општине Варварин за 2021. годину …………………………….. 362
33. Одлука о измени одлуке о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин …………….. 463
34. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2021. годину ……………………… 464
35. Одлуку о реализацији буџета општине Варварин у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину …………………………… 466
36. Одлука о такси превозу путникa на територији општине Варварин ……………………………………………………………………………………………… 468
37. Одлука о грађевинском земљишту ……………………………………………………….. 484
38. Одлука о измени Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената за општину Варварин ……………………. 525
39. Одлука о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин ………………………… 526
40. Одлука о изради плана детаљне регулације за етно-туристички комплекс на катастарској парцели број 2585 КО Доњи Крчин ……………………………. 545
41. Одлука о одобравању исплате новчане награде председницима Савета месних заједница општине Варварин ……………………………………………………………………………………………… 547
42. Одлука о одобравању набавке новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне школе са пребивалиштем на територији општине Варварин ………………. 548
43. Одлука о одобрењу солидарне помоћи запосленима у органима Општине Варварин ……………………………………………………………….. 549

39. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2021.годину ………. 551
40. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2021.годину …… 551
41. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2021.годину ……………………………. 552
42. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Јован Курсула“ Варварин ………………………………… 553

30. Закључак о усвајању Финансијског плана за 2021.годину Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин, раздео V – Општинска управа ……. 553
31. Закључа о усвајању Финансијских планова месних заједница за 2021.годину ……………………………………………………………………… 554
32. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинске управе за 2021.годину ………………………………………………………………………….. 554
33. Закључак о усвајању Финансијског плана Oпштинског већа за 2021.годину ……………………………………………………………………………… 555
34. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2021.годину ………………………………………………………… 555
35. Закључак о усвајању Финансијског плана Председника општине за 2021.годину ……………………………………………………………………….. 556
36. Закључак о усвајању Финансијског плана Скупштине општине за 2021.годину ……………………………………………………………………….. 557
37. Закључак о усвајању Финансијског извештаја пословања ЈКП “Варварин“ Варварин за период 01.01-30.09.2020. године ………….. 557
38. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “Варварин“ Варварин ………. 558
39. Закључак о усвајању Извештаја o раду ЈП “Расвета Варварин“ Варварин за период 01.07. -30.09.2020. године …………………….. 558
40. Закључак о усвајању Извештаја о раду за 2019.годину са Финансијским извештајем за 2019.годину и Извештајем независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2019.годину ЈП “Расвета Варварин“ Варварин …………………………………… 559

1. Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2021. годину …………………… 559


Службени лист број 38 од 9. 12. 2020.године

Величина фајла: 446 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Варварин у 2021. и 2022. години …………………………………………….. 356


Службени лист број 37 од 26. 11. 2020.године

Величина фајла: 262 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

7. Закључак препоруке ……………………………………………………………………………………. 351
8. Закључак о забрани рада свих шарених пијаца на територији општине Варварин ……………………………………………………………………… 353
9. Закључак о набавци потребних количина дезинфекционих средстава ……………………………………………………………………………… 354


Службени лист број 36 од 24. 11. 2020.године

Величина фајла: 284 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. Правилник о попису имовине и обавеза у органима општине Варварин……………………………………………….. 343


Службени лист број 35 од 13. 11. 2020.године

Величина фајла: 2252 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

26. Одлуку о образовању општинског штаба за ванредне ситуације ……………………………………………………………………………………………… 340
27. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Варварин ………………………………………………………….. 343
28. Одлука о измени Одлуке о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин ……………. 370
29. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Варварин ……………. 371
30. Одлука о боравишној такси …………………………………………………………………… 372

32. Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Варварин ……………………………… 375
33. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Свети Сава“ Бачина …………………………………………. 377
34. Решење о измени Решења o избору чланова радних тела Скупштине општине Варварин ……………………………………………………………… 378
35. Решење о именовању чланова Општинског Савета родитеља општине Варварин за школску 2020/2021.годину …………………… 379

26. Закључак о усвајању Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2020.годину за период јануар – септембар 2020.године ………………. 381

1. Консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету општине Варварин за период јануар-септембар 2020. године …………………………………. 382


Службени лист број 34 од 29. 10. 2020.године

Величина фајла: 602 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин …………………………………………….. 291


Службени лист број 33 од 28. 10. 2020.године

Величина фајла: 490 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

1. Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Варварин ………………………………………………………………………… 272


Службени лист број 32 од 15. 10. 2020.године

Величина фајла: 467 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

24. Одлуку о другом ребалансу буџета општине Варварин за 2020.годину ……………………………………………………………………………………………….. 246
25. Одлуку о изменама и допуни Одлуке о општинској управи општине Варварин……………………………………………………………………………………… 251
26. Одлуку о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица Општине, Скупштине општине, Општинске управе и Општинског правобранилаштва ………………………….. 257

27. Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије општине Варварин у сталном саставу …………………………………………………………. 258
28. Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за стипендирање студената …………………………………………………………. 261
29. Решење о давању сагласности на измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2020.годину ……………………………………………………………………………. 262
30. Решење о давању сагласности на измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2020.годину ……………………….. 263
31. Решење о давању сагласности на Развојни план рада Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за период август 2020. – септембар 2023. године ………………….. 264
32. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2020. – 2021. годину. ………………….. 264

17. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац за 2020.годину (други ребаланс) …………………….. 265
18. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Спортског центра “Темнић“ Варварин за 2020.годину (други ребаланс) ……………………….. 266
19. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2020.годину (други ребаланс) ……………………………….. 266
20. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Скупштине општине за 2020.годину (други ребаланс) …………………………………………………… 267
21. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2020.годину (други ребаланс) …………………….. 267
22. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2020.годину (други ребаланс) ……………………………………. 268
23. Закључак о усвајању финансијског плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника ……………………….. 268
24. Закључак о усвајању Плана за коришћење средстава буџета у 2020.години Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин (други ребаланс) ……….. 269
25. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске управе за 2020.годину (други ребаланс) …………………………………….. 269
26. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинске управе – Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин за 2020.годину (други ребаланс) ……………………… 270

2. Измену Кадровског плана општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2020. годину ……………………………. 270


Scroll Skip to content