Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - iz vazduha

Година издања: 2019.

Регистар прописа објављених у Службеном листу општине Варварин у 2019. години

Величина фајла: 358 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 23 од 30. 12. 2019.године

Величина фајла: 230 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

58. Одлука о усвајању Споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве ……….. 662
35. Закључак о усвајању Финансијског плана Скупштине општине за 2020.годину ……………………………………………………………………. 663
36. Закључак о усвајању Финансијског плана Председника општине за 2020.годину ……………………………………………………………………. 663
37. Закључак о усвајању Финансијског плана Oпштинског већа за 2020.годину …………………………………………………………………………… 664
38. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинске управе за 2020.годину ……………………………………………………………………….. 664
39. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2020.годину …………………………………………………….. 665
40. Закључак о усвајању за 2020.годину Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин ………………… 665
41. Закључак о усвајању Финансијског плана месних заједница за 2020.годину …………………………………………………………………… 666
42. Закључак о усвајању Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2020.годину …………………………………………………………… 666
43. Закључак о усвајању Финансијског плана Kанцеларије за младе за 2020.годину ………………………………………………………………………… 667
44. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2020.годину ………………………………………………… 668
45. Закључак о усвајању Финансијског плана Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2020.годину ……………………………… 668
46. Закључак о усвајању Финансијског плана Спортског центра “Темнић“ Варварин за 2020.годину ………………………………………… 669
47. Закључак о усвајању Финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац за 2020.годину……………………………… 669
48. Закључак о усвајању Финансијског плана Црвеног крста Варварин за 2020.годину …………………………………………………………………… 670


Службени лист број 22 од 20. 12. 2019.године

Величина фајла: 1889 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
49. Oдлукa о трећем ребалансу Буџета општине Варварин за 2019.годину ……………………………………………………………………………………………….. 589
50. Одлука о Буџету општине Варварин за 2020. годину …………………………………… 590
51. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин ……………………………………………………………………………………………………. 622
52. Одлука о локалним комуналним таксама ……………………………………………………. 623
53. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2020. годину ……………………… 632
54. Одлука о усвајању Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом ………………………………………………………………… 634
55. Одлука о усвајању солидарне помоћи запосленима у органима Општине Варварин …………………………………………………………………………………….. 635
56. Одлука о усвајању измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја за општину Варварин за 2019.годину ……….. 636
56.а Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Варварин за период 2020-2030.година ……………………………………………………………… 637

42. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин ЈКП “Варварин“ Варварин за 2020.годину ………….. 637
43. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2020.годину ……………………………………………………………………………………………….. 638
44. Решење о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2020.годину ……. 638
45. Решење о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2020.годину ………………………………….. 639
46. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 01.јануар. до 30. септембар 2019.године ………………………………………………………………………………………………… 640
47. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Мирко Томић“ Обреж ……………………………………………………….. 641
48. Решење o образовању Комисије за родну равноправност …………………………….. 642
49. Решење о измени Решења o образовању Одбор за пољопривреду и развој села ………………………………………………………………………………………………. 643
50. Решење о давању сагласности на Анекс Годишњег плана рада Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2019. – 2020. годину …………………………………. 644

31. Закључак о упућивању дописа Јавном предузећу Електропривреда Србије …………………………………………………………………………….. 644
32. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Општинске управе општине Варварин – Капитални пројекти ………………………………………… 645
33. Закључак о усвајању измене Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде општине Варварин за 2019.годину ……………………………………….. 645

3. Програм развоја општине Варварин за 2020. годину са пројекцијом за 2021. и 2022. годину ……………………………………………………………. 646

4. Кадровски план Општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2020. годину …………………………. 657


Службени лист број 21 од 27. 11. 2019.године

Величина фајла: 185 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

3. Одлука о укидању ванредне ситуације ……………………………………………………….. 589


Службени лист број 20 од 14. 11. 2019.године

Величина фајла: 229 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву,стручним службама и посебним организацијама општине Варварин …………………………………………………………………………………….. 583


Службени лист број 19 од 4. 11. 2019.године

Величина фајла: 1837 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

39. Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Варварин ……………………………………………………………………………………… 511
40. Одлуку о другом ребалансу Буџета општине Варварин за 2019.годину ………………………………………………………………………………………………… 512
41. Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Варварин ………………. 516
42. Одлуку о реализацији Буџета општине Варварин у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину …………………………………… 518
43. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Варварин ……………………………………………………………………. 519
44. Одлука о гробљима и сахрањивању …………………………………………………………….. 530
45. Одлуку о давању на коришћење објекта у јавној својини општине Варварин Општинској библиотеци Варварин ………………………………………………. 536
46. Одлуку о давању сагласности на измену програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа “ Варварин“ Варварин за 2019.годину …………… 537
47. Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената за општину Варварин …………… 537
48. Одлуку о задуживању општине Варварин……………………………………………………. 538

36. Решење о измени Решења o образовању Одбор за представке и притужбе ……………………………………………………………………………………………………. 539
37. Решење о измени Решења o образовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије …………………………………………………….. 540
38. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Варварин …………………………………………………………………………………………. 541
39. Решење о давању сагласности на изменe и допунe Статута Предшколске установе “Наша радост“ Варварин …………………………………………. 541
40. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2019 – 2020 годину …………………… 542
41. Решење о именовању чланова Општинског Савета родитеља општине Варварин за школску 2019/2020 годину ………………………………………… 543

23. Закључак о усвајању Консолидовани извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2019.годину за период јануар – септембар 2019.године ……………… 544
24. Закључак о усвајању измена Финансијског плана за 2019.годину Скупштине општине (други ребаланс) ………………………………………………………… 545
25. Закључак о усвајању измена Финансијског плана за 2019.годину Председника општине (други ребаланс) ………………………………………………………. 546
26. Закључак о усвајања измена Финансијског плана за 2019.годину Општинског правобранилаштва (други ребаланс) ……………………………………….. 546
27. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Општинске управе општине Варварин – Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин за 2019.годину (други ребаланс) …………………………………………………………………………………………. 547
28. Закључак о усвајању измена Финансијског плана Општинске управе за 2019.годину (други ребаланс) ………………………………………………………. 547
29. Закључак о усвајању Финансијског плана за 2019.годину Општинске библиотеке Варварин (други ребаланс), по предлогу Општинске библиотеке Варварин за измену Финансијског плана за 2019.годину број 376 од 17.10.2019.године ………………………………………………….. 548
30. Закључак о усвајању измена Финансијског плана за 2019.годину Спортског центра “Темнић“ Варварин (други ребаланс), по предлогу Спортског центра “Темнић“ Варварин за измену Финансијског плана за 2019.годину број 514 од 02.09.2019.године ………………. 549
31. измена Финансијског плана за 2019.годину ПУ “Наша радост“ Варварин (други ребаланс), по предлогу ПУ “Наша радост“ Варварин за измену Финансијског плана за 2019.годину, број 2241/2 од 23.10.2019.године. ……………………………………………………………………….. 549

3. Измену кадровског плана општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2019. годину ………………………….. 550

3. Консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету општине Варварин за период јануар-септембар 2019. године …………………………………….. 550


Службени лист број 18 од 11. 10. 2019.године

Величина фајла: 190 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

3. Решење о измени Решења о образовању Комисије за стручну процену захтева запослених у органима општине Варварин за остваривање права на солидарну помоћ …………… 507


Службени лист број 17 од 4. 10. 2019.године

Величина фајла: 224 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

4. Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у органима општине Варварин ……………………….. 504
3. Решење о образовању Комисије за стручну процену захтева запослених у органима општине Варварин за остваривање права на солидарну помоћ …………………. 507


Службени лист број 16 од 1. 10. 2019.године

Величина фајла: 187 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације …………………………………………………. 502


Службени лист број 15 од 19. 9. 2019.године

Величина фајла: 224 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

37. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин ……………………….. 496
38. Одлука о додели признања и награда општине Враврин……………………………… 497


Scroll Skip to content