Opština Varvarin - iz vazduha

Година издања: 2022.

Службени лист број 10 од 3. 6. 2022.године

Величина фајла: 706 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

11. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Варварин за 2022. годину. 138
12. Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима. 139
13. Одлука о јавном водоводу и канализацији општине Варварин. 156
14. Одлука о пијацама. 174
15. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин. 181
16. Одлукa о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарног развоја за општину Варварин за 2022. годину. 182

8. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануар до 31. март 2022. године. 182
9. Решење о образовању Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин. 184

6. Закључак о усвајању Извештаја o раду Председника општине Варварин за 2021.годину. 185
7. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинског правобранилаштва општине Варварин за 2021.годину. 185
8. Закључак о усвајњу Извештаја o раду Општинског већа општине Варварин за 2021.годину. 186
9. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинске управе општине Варварин за 2021.годину. 186
10. Закључак о усвајању Извештаја o финансијском пословању и раду Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин за 2021.годину. 187
11. Закључак о усвајању Извештај o раду са финансијским извештајем Спортско центра “Темнић“ Варварин за 2021.годину. 187


Службени лист број 9 од 20. 5. 2022.године

Величина фајла: 341 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Oдлукa о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију општине Варварин. 132
2. Одлука о образовању јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију општине Варварин. 135


Службени лист број 8 од 28. 4. 2022.године

Величина фајла: 621 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
3. Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22. 95

4. Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22. 115


Службени лист број 7 од 25. 3. 2022.године

Величина фајла: 987 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

3. Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Варварин за 2022.годину. 35
4. Одлука о комуналном реду. 36
5. Одлуку о одржавању чистоће на површинама јавне намене. 47
6. Одлука о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. 56
7. Одлука о једнократној солидарној помоћи за 2022. годину ради побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у установама. 59
8. Одлука о усвајању Планa рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Варварин за 2022.годину. 61
9. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Варварин за 2022.годину. 62

1. Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом. 62
2. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Спортског центра “Темнић“ Варварин. 65
3. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Мирко Томић“ у Обрежу. 65
4. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе “Свети Сава“ Бачина. 66
5. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Драги Макић“ Бошњанe. 67
6. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Јован Курсула“ Варварин. 68
7. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе Варварин. 69

1. Закључак коефицијенти – Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац. 71
2. Закључак о усвајању Извештаја o раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Варварин за 2022.годину. 72
3. Закључак о усвајању Извештаја o раду са финансијским извештајем Општинскe библиотеке Варварин за 2022.годину. 72
4. Закључак о усвајању Извештаја o раду Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу за 2021.годину. 73
5. Закључак о усвајању Финансијског извештаја Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2021.годину. 73

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

2. Правилник о суфинансирању мера енергетске ефикасности. 74


Службени лист број 6 од 23. 3. 2022.године

Величина фајла: 405 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

2. Решење о утврђивању престанка рада на положају
начелника Општинске управе општине Варварин. 31

3. Решење о постављењу вршиоца дужности службеника на положају – начелника Општинске управе општине Варварин. 33


Службени лист број 4 од 10. 2. 2022.године

Величина фајла: 313 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

1. Исправка Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Варварин у сталном саставу. 18


Службени лист број 5 од 11. 2. 2022.године

Величина фајла: 567 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Пословник Општинске изборне комисије у општини Варварин. 20


Службени лист број 3 од 9. 2. 2022.године

Величина фајла: 376 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Варварин у сталном саставу. 10
2. Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу стамбених зграда, породичних кућа и станова у поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којима општина Варварин учествује у финансирању активности одржавања. 13


Службени лист број 2 од 31. 1. 2022.године

Величина фајла: 377 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин. 4

1. Решење о одређивању лекара мртвозорника
за територију општине Варварин у 2022.години. 8


Службени лист број 1 од 13. 1. 2022.године

Величина фајла: 337 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Одлука о именовању радне групе за израду плана интегритета у трећем циклусу. 1
2. Решење Одлука о именовању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета. 2


Scroll Skip to content