Opština Varvarin - iz vazduha

Година издања: 2021.

Регистар прописа објављених у Службеном листу општине Варварин у 2021.години

Величина фајла: 553 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 25 од 29. 12. 2021.године

Величина фајла: 555 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

7. Решење о давању на коришћење без накнаде
покретних ствари у јавној својини општине Варварин. 580


Службени лист број 24 од 28. 12. 2021.године

Величина фајла: 492 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Варварин на рачун извршења буџета општине Варварин. 580


Службени лист 23 од 23. 12. 2021.године

Величина фајла: 828 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

41. Одлука о усвајању Плана развоја општине Варварин за период 2021. – 2028. година. ………………………………………………………………….. 528
42. Одлука о начину и поступку учешћа грађана у вршењу јавних послова у општини Варварин. …………………………………………………….. 529
43. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2022. годину………………………. 541
44. Одлукао усвајању стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Варварин за период 2022. – 2025. година. ………………………………………………. 543
45. Одлуку о контроли пријема и реализације донација општине Варварин. ……………………………………………………………………………….. 543
46. Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама. …………………………………………………………………………….. 547
47. Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Варварин. ……………………………….. 548
48. Одлука о образовању Комисије за планове општине Варварин. ……………………………………………………………………………………………… 553
49. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом са накнадом……………… 555
50. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом са накнадом………………………….. 558
51. Одлука о исплати новчане награде председницима Савета месних заједница општине Варварин. ……………………………………………………. 561
52. Одлука о набавци новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне школе са пребивалиштем на територији општине Варварин……………… 562
53. Одлука о исплати једнократне солидарне помоћи за 2021.годину. …………………………………………………………………………………………. 563

26. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2022.годину. ……… 565
27. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2022.годину. …………………………………………………………………………………………. 562
28. Решење о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2022.годину. …………………………… 567
29. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног предузећа “ Расвета Варварин“ Варварин за 2022.годину. ………………………. 567
30. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе “Наша радост“ Варварин. ……………………….. 568

31. Закључак о усвајању финансијског плана Скупштине општине за 2022.годину. ……………………………………………………………………….. 569
32. Закључак о усвајању финансијског плана Председника општине за 2022.годину. ……………………………………………………………………….. 569
33. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске управе за 2022.годину. ………………………………………………………………………….. 570
34. Закључак о усвајању финансијског плана Oпштинског већа за 2022.годину. ……………………………………………………………………………………… 570
35. Закључак о усвајању финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2022.годину. ………………………………………………………… 571
36. Закључак о усвајању за 2022.годину Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин…………………. 571
37. Закључак о усвајању финансијског плана месних заједница за 2022.годину. ……………………………………………………………………………………… 572
38. Закључак о усвајању финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2022.годину. ………………………………………………………………. 572
39. Закључак о усвајању Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Варварин за 2022.годину Јавног предузећа “ Расвета Варварин“ Варварин. …………………………………………………………………………….. 573
40. Закључак о усвајању Плана коришћење средстава буџета Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин у 2022.години …………. 573
41. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2022.годину. ……………………………………………………. 574
42. Закључак о усвајању финансијског плана Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2022.годину. …………………………………. 574
43. Закључак о усвајању финансијског плана Спортског центра “Темнић“ Варварин за 2022.годину………………………………………………………… 575
44. Закључак о усвајању финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац – Одељење ЦСР у Варварину за 2022.годину……….. 575
45. Закључак о усвајању финансијског плана Црвеног крста Варварин за 2022.годину. ……………………………………………………………………… 576

2. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Варварин за 2022. годину са финансијским планом…………………….. 576


Службени лист број 22 од 14.12.2021.године

Величина фајла: 507 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

5. Одлука о образовању саветодавно-стручног тела за добро управљање у општини Варварин………………………………………………………………………. 526


Службени лист број 21 од 10. 12. 2021.године

Величина фајла: 496 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Закључак Комисије за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини……………………… 523


Службени лист број 20 од 30. 11. 2021.године

Величина фајла: 5245 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. Одлука о буџету општине Варварин за 2022. годину…………………………………. 385
 2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Варварин. 445
 3. Консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету општине Варварин за период јануар – септембар 2021. године……………………………………………………… 446
 4. Oдлукa o усвајању локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период 2022. – 2025. година……………………………………………………………………….. 505
 5. Одлука o финансијској помоћи брачним паровима приликом склапања првог брака…………………………………………………………………………………………………………. 507
 6. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом са накнадом……………………………. 508

 

 1. Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом……………………………………………………………………………… 510
 2. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануара до 30. септембар 2021. године……………………………………………………….. 513
 3. Решење о именовању чланова Општинског савета родитеља општине Варварин за школску 2021/2022.годину…………………………………………………………………….. 514
 4. Решење о измени Решења o избору чланова радних тела Скупштине општине Варварин…………………………………………………………………………………………………… 516

 

 1. Закључак о усвајању Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2021.годину за период јануар – септембар 2021.године. 517
 2. Закључак о усвајању извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Варварин за 2020.годину…………………………………………… 518

 

 1. Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2022. годину……………………………………………………………. 518

Службени лист број 19 од 8. 10. 2021.године

Величина фајла: 362 Kb
Преузми ПДФ

3.Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у органима општине Варварин. 373


Службени лист број 18 од 22. 9. 2021.године

Величина фајла: 534 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

2. Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин. 359


Службени лист број 17 од 17. 9. 2021.године

Величина фајла: 381 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

30. Одлуку о додели признања и награда општине Варварин. 347
31. Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Варварин. 350
32. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин. 351
33. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом. 353
34. Одлуку о усвајању Плана детаљне регулације за потребе изградње цркве и црквених објеката на катастарским парцелама број 354, 355, 356 и делови катастарских парцела 353 и 311 КО Обреж. 356

20. Решење о разрешењу и именовању заменика секретара Изборне комисије општине Варварин у сталном саставу. 357
21. Решење о давању сагласности на измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2021.годину. 358


Scroll Skip to content