Opština Varvarin - iz vazduha

Регистар прописа објављених у Службеном листу општине Варварин у 2021.години

Величина фајла: 553 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 25 од 29. 12. 2021.године

Величина фајла: 555 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

7. Решење о давању на коришћење без накнаде
покретних ствари у јавној својини општине Варварин. 580


Службени лист број 24 од 28. 12. 2021.године

Величина фајла: 492 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Варварин на рачун извршења буџета општине Варварин. 580


Службени лист 23 од 23. 12. 2021.године

Величина фајла: 828 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

41. Одлука о усвајању Плана развоја општине Варварин за период 2021. – 2028. година. ………………………………………………………………….. 528
42. Одлука о начину и поступку учешћа грађана у вршењу јавних послова у општини Варварин. …………………………………………………….. 529
43. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2022. годину………………………. 541
44. Одлукао усвајању стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Варварин за период 2022. – 2025. година. ………………………………………………. 543
45. Одлуку о контроли пријема и реализације донација општине Варварин. ……………………………………………………………………………….. 543
46. Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама. …………………………………………………………………………….. 547
47. Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Варварин. ……………………………….. 548
48. Одлука о образовању Комисије за планове општине Варварин. ……………………………………………………………………………………………… 553
49. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом са накнадом……………… 555
50. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом са накнадом………………………….. 558
51. Одлука о исплати новчане награде председницима Савета месних заједница општине Варварин. ……………………………………………………. 561
52. Одлука о набавци новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне школе са пребивалиштем на територији општине Варварин……………… 562
53. Одлука о исплати једнократне солидарне помоћи за 2021.годину. …………………………………………………………………………………………. 563

26. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2022.годину. ……… 565
27. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2022.годину. …………………………………………………………………………………………. 562
28. Решење о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2022.годину. …………………………… 567
29. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног предузећа “ Расвета Варварин“ Варварин за 2022.годину. ………………………. 567
30. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе “Наша радост“ Варварин. ……………………….. 568

31. Закључак о усвајању финансијског плана Скупштине општине за 2022.годину. ……………………………………………………………………….. 569
32. Закључак о усвајању финансијског плана Председника општине за 2022.годину. ……………………………………………………………………….. 569
33. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске управе за 2022.годину. ………………………………………………………………………….. 570
34. Закључак о усвајању финансијског плана Oпштинског већа за 2022.годину. ……………………………………………………………………………………… 570
35. Закључак о усвајању финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2022.годину. ………………………………………………………… 571
36. Закључак о усвајању за 2022.годину Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин…………………. 571
37. Закључак о усвајању финансијског плана месних заједница за 2022.годину. ……………………………………………………………………………………… 572
38. Закључак о усвајању финансијског плана Фонда за развој пољопривреде за 2022.годину. ………………………………………………………………. 572
39. Закључак о усвајању Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Варварин за 2022.годину Јавног предузећа “ Расвета Варварин“ Варварин. …………………………………………………………………………….. 573
40. Закључак о усвајању Плана коришћење средстава буџета Дома здравља “Др Властимир Годић“ Варварин у 2022.години …………. 573
41. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за 2022.годину. ……………………………………………………. 574
42. Закључак о усвајању финансијског плана Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за 2022.годину. …………………………………. 574
43. Закључак о усвајању финансијског плана Спортског центра “Темнић“ Варварин за 2022.годину………………………………………………………… 575
44. Закључак о усвајању финансијског плана Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац – Одељење ЦСР у Варварину за 2022.годину……….. 575
45. Закључак о усвајању финансијског плана Црвеног крста Варварин за 2022.годину. ……………………………………………………………………… 576

2. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Варварин за 2022. годину са финансијским планом…………………….. 576


Службени лист број 22 од 14.12.2021.године

Величина фајла: 507 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

5. Одлука о образовању саветодавно-стручног тела за добро управљање у општини Варварин………………………………………………………………………. 526


Службени лист број 21 од 10. 12. 2021.године

Величина фајла: 496 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Закључак Комисије за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини……………………… 523


Службени лист број 20 од 30. 11. 2021.године

Величина фајла: 5245 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. Одлука о буџету општине Варварин за 2022. годину…………………………………. 385
 2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Варварин. 445
 3. Консолидовани извештај о извршењу одлуке о буџету општине Варварин за период јануар – септембар 2021. године……………………………………………………… 446
 4. Oдлукa o усвајању локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период 2022. – 2025. година……………………………………………………………………….. 505
 5. Одлука o финансијској помоћи брачним паровима приликом склапања првог брака…………………………………………………………………………………………………………. 507
 6. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом са накнадом……………………………. 508

 

 1. Решење о прибављању непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом……………………………………………………………………………… 510
 2. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануара до 30. септембар 2021. године……………………………………………………….. 513
 3. Решење о именовању чланова Општинског савета родитеља општине Варварин за школску 2021/2022.годину…………………………………………………………………….. 514
 4. Решење о измени Решења o избору чланова радних тела Скупштине општине Варварин…………………………………………………………………………………………………… 516

 

 1. Закључак о усвајању Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2021.годину за период јануар – септембар 2021.године. 517
 2. Закључак о усвајању извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Варварин за 2020.годину…………………………………………… 518

 

 1. Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2022. годину……………………………………………………………. 518

Регистар прописа објављених у Службеном листу општине Варварин у 2020. години

Величина фајла: 364 Kb
Преузми ПДФ

Службени лист број 40 од 30. 12. 2020.године

Величина фајла: 304 Kb
Преузми ПДФ

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. Пословник о раду Општинског већа општине Варварин ……………………………… 563

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

44. Одлука о одлагању расписивања избора за Савете месних заједница на територији општине Варварин ……………………………………………….. 569
41. Закључак о усвајању Извештаја председника општине Варварин – 100 дана рада локалне власти …………………………………………………… 570

АКТА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

11. Закључак о укидању забране рада свих шарених пијаца на територији општине Варварин ……………………………………………………………………. 571


Службени лист број 39 од 18. 12. 2020.године

Величина фајла: 5306 Kb
Преузми ПДФ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

32. Одлука о буџету општине Варварин за 2021. годину …………………………….. 362
33. Одлука о измени одлуке о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин …………….. 463
34. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности на територији општине Варварин за 2021. годину ……………………… 464
35. Одлуку о реализацији буџета општине Варварин у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину …………………………… 466
36. Одлука о такси превозу путникa на територији општине Варварин ……………………………………………………………………………………………… 468
37. Одлука о грађевинском земљишту ……………………………………………………….. 484
38. Одлука о измени Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената за општину Варварин ……………………. 525
39. Одлука о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин ………………………… 526
40. Одлука о изради плана детаљне регулације за етно-туристички комплекс на катастарској парцели број 2585 КО Доњи Крчин ……………………………. 545
41. Одлука о одобравању исплате новчане награде председницима Савета месних заједница општине Варварин ……………………………………………………………………………………………… 547
42. Одлука о одобравању набавке новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне школе са пребивалиштем на територији општине Варварин ………………. 548
43. Одлука о одобрењу солидарне помоћи запосленима у органима Општине Варварин ……………………………………………………………….. 549

39. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2021.годину ………. 551
40. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2021.годину …… 551
41. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин за 2021.годину ……………………………. 552
42. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе “Јован Курсула“ Варварин ………………………………… 553

30. Закључак о усвајању Финансијског плана за 2021.годину Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин, раздео V – Општинска управа ……. 553
31. Закључа о усвајању Финансијских планова месних заједница за 2021.годину ……………………………………………………………………… 554
32. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинске управе за 2021.годину ………………………………………………………………………….. 554
33. Закључак о усвајању Финансијског плана Oпштинског већа за 2021.годину ……………………………………………………………………………… 555
34. Закључак о усвајању Финансијског плана Општинског правобранилаштва за 2021.годину ………………………………………………………… 555
35. Закључак о усвајању Финансијског плана Председника општине за 2021.годину ……………………………………………………………………….. 556
36. Закључак о усвајању Финансијског плана Скупштине општине за 2021.годину ……………………………………………………………………….. 557
37. Закључак о усвајању Финансијског извештаја пословања ЈКП “Варварин“ Варварин за период 01.01-30.09.2020. године ………….. 557
38. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “Варварин“ Варварин ………. 558
39. Закључак о усвајању Извештаја o раду ЈП “Расвета Варварин“ Варварин за период 01.07. -30.09.2020. године …………………….. 558
40. Закључак о усвајању Извештаја о раду за 2019.годину са Финансијским извештајем за 2019.годину и Извештајем независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2019.годину ЈП “Расвета Варварин“ Варварин …………………………………… 559

1. Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација општине Варварин за 2021. годину …………………… 559


Scroll Skip to content