Телефон: + 381 37 787 171
Емаил: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Opština Varvarin - Velika Morava

Службени лист број 20 од 24.10.2022.године

Величина фајла: 319 Kb
Преузми ПДФ

21. Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Варварин…………  409


Службени лист број 19 од 5. 10. 2022.године

Величина фајла: 338 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ВАРВАРИН. 406


Службени лист број 18 од 21. 9. 2022.године

Величина фајла: 328 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

6. Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин. 403


Службени лист број 17 од 13. 9. 2022.године

Величина фајла: 387 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј АКТА СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 1. Одлука о усвајању препоруке Владе Републике Србије дата Закључком 05 Број: 023-5824/2022-1………………………………………………………………………………….. 394
 2. Одлука о додели признања и награда општине Варварин…………………………… 395

 

 1. Решење о именовању чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин…………… 400

 

 1. Закључак о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе “Наша радост“ Варварин за радну 2021. – 2022. годину……………………………………………………… 401
 2. Закључак о усвајању препоруке Министарства рударства и енергетике Републике Србије број 312-01-1227/2022-06………………………………………………… 401

Службени лист број 16 од 17. 8. 2022.године

Величина фајла: 3070 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

17. Oдлука о изменама и допунама одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин.. 305
18. Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини оптине.. 306
19. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације за регулацију улице ка цркви и гробљу у суваји на животну средину.. 311
20. Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Варварин.. 312

10. Решење o именовању директора Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин.. 314
11. Решење о o именовању директора Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете “Расвета Варварин“ Варварин.. 316
12. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за стипендирање студената.. 317
13. Решење о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануара до 30. јуна 2022. године.. 318
14. Решење о о давању сагласности на изменe и допунe Статута
Предшколске установе “Наша радост“ Варварин.. 319
15. Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа “ Варварин“ Варварин.. 320
16. Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа “ Варварин“ Варварин.. 321

12. Закључак о усвајању Консолидованог извештаја о извршењу
Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар – јун 2022.године.. 322

1. Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар – јун 2022. годину.. 322

2. Елаборат о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Варварин за период од 2022. до 2024. године.. 374


Службени лист број 15 од 5. 8. 2022.године

Величина фајла: 885 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

 

 1. Одлука о доношењу Плана заштите и спасавања за општину Варварин……… 225

 

 1. Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Варварин……………………………………………………………. 226
 2. Правилник о отуђењу основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у органима општине Варварин…………………………………………………. 291

Службени лист број 14 од 21. 7. 2022.године

Величина фајла: 422 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Страна

 

 

 1. Решење о избору начелника Општинске управе општине Варварин…………… 213
 2. Решење о престанку статуса вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Варварин………………………………………………………………………….. 215
 3. Решење о образовању Комисије за обраду конкурсне документације и правдање средстава……………………………………………………………………………………. 217

 

 1. Одлука о културним манифестацијама од општег интереса за општину Варварин за 2022. годину…………………………………………………………………………… 218
 2. Одлука о цени такси превоза путника на територији општине Варварин…… 220

 

 1. Правилник o изменама и допунама правилника о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у органима општине Варварин…….. 221
 2. Правилник о критеријумима за расподелу средстава за манифестације, програме и активности од интереса за општину Варварин у области културе. 222

 


Службени лист број 13 од 15. 7. 2022.године

Величина фајла: 354 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

1. Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ВАРВАРИН у првом кругу. 207


Службени лист број 12 од 29. 6. 2022.године

Величина фајла: 8541 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

17. Одлука о реализацији буџета општине Варварин у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2022. годину. 190
18. Одлука о стављању ван снаге одлуке о одобравању једнократне солидарне помоћи за 2022.годину.. 192

 1. Одлука о завршном рачуну за 2021. годину  ………………………………………… 207
 2. Одлука о првом ребалансу буџета општине Варварин за 2022.годину……. 348

10. Решење о давању сагласности на измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа “Варварин“ Варварин за 2022.годину. 193
11. Решење о давању сагласности ПУ “Наша радост“ Варварин на већи број уписане деце по васпитним групама. 194
12. Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Основне школе “Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин 195
13. Решење о именовању изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Варварин. 196
14. Решење о именовању другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједниц на територији општине Варварин. 199

12. Закључак о усвајању Извештаја Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Варварин за 2021.годину. 200
13. Закључ о усвајњу измене Финансијског плана за 2022. годину директног корисника буџетских средстава – ОПШТИНСКА УПРАВА. 200
14. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022. годину – Капитални пројекти, програмске активности и остали пројекти општине Варварин. 201
15. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ. 201
16. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО. 202
17. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ. 202
18. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину директног корисника буџетских средстава – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ. 203
19. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022. годину – Предшколска установа „Наша радост“ Варварин. 203
20. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022. годину – Општинска библиотека „Варварин“ Варварин. 204
21. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину – Спортски центар „Темнић“ Варварин. 204
22. Закључак о усвајању измене Финансијског плана за 2022.годину – Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац – Одељење ЦСР у Варварину. 204
23. Закључак o утврђивању предлога Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за разрешење и именовање председника, чланова и њихових заменика Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта. 205
24. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “Варварин“ Варварин. 207
25. Закључак о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП “Расвета Варварин“ Варварин. 207

 


Службени лист број 11 од 17. 6. 2022.године

Величина фајла: 327 Kb
Преузми ПДФ

С А Д Р Ж А Ј
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

4. Решење о именовању лица задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана општине Варварин за период 2022. – 2025.год. 187
5. Решење о именовању комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Варварин 2022. – 2025.. 188


Scroll Skip to content